image, 245x65px, 13.62 KB

Projekta nosaukums: Ideju īstenošanas platformas idejuarmija.lv darbības nodrošināšana

 Project name: The operation of the idea implementation platform idejuarmija.lv

Darbības programmas mērķis ir papildināt PPP biedrības Zied zeme esošo darbību pilsoniskās līdzdalības un ilgtspējīgas attīstības jomā, piesaistot finansējumu jaunai iniciatīvai IDEJU platformai: www.idejuarmija.lv 

Darbības programmas galvenais pārbaudāmais rezultāts ir interneta vietnes www.idejuarmija.lv atjaunošana un iedzīvināšana. Visi pasākumi, kas tiks organizēti darbības programmas ietvaros, būs vērsti uz idejuarmijas.lv idejas popularizēšanu, lai iedrošinātu Latvijas iedzīvotājiem iespēju droši paust savas idejas un saņemt to īstenošanai gan morālu, gan finansiālu atbalstu.

Idejuarmija.lv nav ziedošanas portāls, tā ir interaktīva vide, kurā iedzīvotāju grupām un organizācijām pašām attīstīt savus projektus, atrast partnerus, sabiedrotos un finansētājus.

Portāla idejuarmija.lv mērķauditorija ir:

- projektu iesniedzēji: biedrības un fiziskas personas, kas vēlas piesaistīt savai idejai palīgus, ziedotājus un padomdevējus. Projekta iesniedzējs pats izstrādā projekta aprakstu, ievieto video, fotogrāfijas, skices, nosaka nepieciešamā finansējuma apmēru un ziedošanas termiņu. IDEJAS radītājs ir motivēts popularizēt savu projektu, sagatavot to pēc iespējas kvalitatīvāku un labāku, lai iegūtu atbalstītājus. Portāls ļauj pastāstīt par savu ideju vai projektu plašākam skaitam iedzīvotāju. Izmantojot sociālos tīklus un iebūvēto projektu popularizēšanas (share/like) funkciju pastāstīt par to saviem potenciālajiem atbalstītājiem ne tikai draugiem, bet arī draugu draugiem.

- projektu atbalstītāji: fiziskas un juridiskas personas, mecenāti, kas vēlas finansiāli, ar savu darbu vai padomu atbalstīt labu ideju īstenošanu dzīvē.Ja projektu atbalstītājam patīk IDEJA, viņs var to atbalstīt dažādos veidos:

  1. Sniedzot padomus.
  2. Piesakoties palīgos ar sev pieejamiem resursiem;
  3. Palīdzot izplatīt informāciju par konkrēto projektu;
  4. Ziedojot naudu

2013. gada darba plāns paredz darbību testa režīmā, pārbaudot un testējot portāla www.idejuarmija.lv lietošanas iespējas, lietojamību, iedzīvotāju izpratni, atsaucību un sabiedrības iesaisti reģionālā mērogā (Ogres, Ikšķiles, Lielvārdes, Ķeguma novados), lai jau 2014. gadā paplašinātu aktīvu darbību nacionālā mērogā. Darbības programma 1. gadā paredz nodrošināt materiāltehnisko, informācijas tehnoloģiju bāzi un cilvēkresursu piesaisti darbības uzsākšanai. Lielākā daļa izmaksu tiek vērstas uz web programmēšanas rīku izstrādi, nolikumu sagatavošanu, portāla dizaina uzlabojumiem, kā arī tehnoloģisko inovāciju papildināšanu. 2013. gadā ir plānots arī sagatavot dokumentāciju VID, lai reģistrētos, kā sabiedriskā labuma organizācija, un ziedotājiem būtu iespēja saņemt nodokļu atlaides. Darba plāna ietvaros plānots noslēgt sadarbību ar 4 vietējām pašvaldībām un plānotais pirmā gada tiešais rezultāts ir 6 sagatavotas idejas/projekti, kas publicēti portālā un pieejami ziedošanai. 

2014. gada darba plāns paredz organizēt publicitātes un skaidrošanas aktivitātes, lai piesaistītu portālam papildus lietototājus - potenciālos projektu iesniedzējus, kā arī apmeklētājus – potenciālos atbalstītājus un finansētājus. Darbības plāna aktivitātes tiks izvērstas visā Latvijas teritorijā, un būs atkarīgas no potenciālo sadarbības partneru atsaucības un atbalsta, it īpaši pašvaldību iesaistes vietējo projektu konkursu organizēšanā. Darbības plāna ietvaros tiek nodrošināta materiāltehniskā kapacitāte, iegādājoties vairākus pamatlīdzekļus, kuri tiks izmantoti pasākumu nodrošināšanā, portāla administrēšanā, projektu konsultācijās un uzraudzībā. Darbības plāna pārbaudāmais rezultāts ir noformēti, iesniegti un publicēti 50 projekti vai idejas. 

2015. gada darba plāns ir 2014.gada aktivitāšu turpinājums, paredzot aktivitātes gan individuālām konsultācijām ar potenciālajiem projekta iesniedzējiem un mecenātiem, gan publicitātes un skaidrošanas aktivitātes, tādejādi piesaistot portālam papildus lietototājus - potenciālos projektu iesniedzējus, kā arī apmeklētājus – potenciālos atbalstītājus un finansētājus, kā arī veicināt kopējo atpazīstamību un uzticamību. Projekta īstenošana ir visa Latvijas teritorija. Būtiska ir sadarbības partneru iesaiste projekta idejas atbalstam un atpzīstamības veicināšanai. Darbības plāna pārbaudāmais rezultāts ir noformēti, iesniegti un publicēti 20 projekti.

Projekta īstenošanas periods: 01/07/2013-31/12/2015

Budžets: 37 350.00 LVL (publiskais programmas līdzfinansējums 90% jeb 33 615.00 LVL, jeb 47 829,84 EUR)

Projekta vadītājs: Māris Cīrulis

Kontakti:

  • mob.29782159
  • skype: maris_cirulis
  • epasts: maris@ziedzeme.lv

 

Project description in english:

 

Activity is intended to complement present activities of the Association Land in Bloom in the sphere of civic participation and sustainable development, attracting funding for a new initiative IDEAS platform: www.idejuarmija.lv

Operational Programme for the initial test phase will be implemented in the PPP Association Land in Bloom area of activity Ikskile, Ogre, Ķegums and Lielvarde, in such a manner activating the social and economic partners, but its long-term operation is provided at the national level. 

Operational Programme qualitative result is working web site www.idejuarmija.lv. All activities organized in the program will focus to encourage Latvian residents safely express their ideas and idea implementation for both moral and financial support.

The bottom-up approach will be used to implement the programme and the web site and the principle of partnership, which will provide an important public interest representation and good governance.

The work plan of 2014 concencrates for organizing publicity and interpretation activities to attract additional site users – potential idea applicants, as well as visitors - potential supporters and funders. Action plan activities will be expanded throughout the Latvian territory, and will depend on the response from potential partners and support, in particular, the involvement of local government to organise local call for proposals. Operational Plan provides additional capacity by purchasing more assets to be used for measures ensuring the site's administration, project consultation and supervision. The direct result under action plan are drawn up, submitted and published 50 projects or ideas.

The work plan for 2015 is the continuation of activities from the previous years, providing acitivities for individual consultations with potential project proposers and patrons, as well as publicity and clarification activities, thereby attracting additional site users - potential project applicants, project supporters and funders.  Work plan should also contribute to the overall visibility and credibility of the site. Project is implemented in the whole Latvian territory. Cooperation with social and financial partners is essential for the success of the project Direct examined results of the work plan are 20 projects – prepared, published and implemented.

 

PROJEKTA PĀRSKATI:

 

SIF projekta 'Ideju īstenošanas platformas idejuarmija.lv darbības nodrošināšana' (2012.EEZ/DAP/MAC/190/1/NAC/039) finanšu un darbības pārskati: 

Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija

image, 452x91px, 13.26 KB


Šis materiāls ir izdots ar Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Latvijas valsts finansiālu atbalstu. Par materiāla saturu atbild PPP biedrība "Zied zeme".