Sabiedrības virzīta vietējās attīstības stratēģija 2015-2020 (ar Pārejas Periodu līdz 2022.g.)

 

Vietējā rīcības grupa Publisko un privāto partnerattiecību biedrība “Zied zeme” atbilstoši Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam pasākumam "Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta vietējā attīstība)” ir sagatavojusi sabiedrības virzītu vietējās attīstības stratēģiju 2015-2020, kuru īsteno Baldones, Ikšķiles, Ķeguma, Lielvārdes un Ogres novados, un kas aptver 42 331 deklarētos vietējos iedzīvotājus. Sabiedrības virzītas vietējās attīstības pieejas galvenie mērķi un uzdevumi ir sniegt atbalstu lauku kopienu ilgtspēju veicinošām vietējās attīstības iniciatīvām, uzlabojot sociālo situāciju laukos, veidojot labvēlīgu vidi dzīvošanai, uzņēmējdarbībai un lauku teritoriju attīstībai. 

Sabiedrības virzīta vietējās attīstības stratēģija 2015-2020 ir izstrādāta, balstoties uz pieredzi vietējās attīstības stratēģijas 2009-2013 ieviešanā, situācijas priekšizpēti, teritorijas stipro un vājo pušu apzināšanu, ekspertu padziļinātajām intervijām un iedzīvotāju forumiem Lielvārdes, Ķeguma, Ikšķiles, Ogres un Baldones novados, un tā nosaka galvenās prioritātes, mērķus un rīcības mērķu sasniegšanai, kā arī stratēģijas ieviešanas un uzraudzības procedūru.

Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas vīzija: Ekonomiski un sociāli aktīva sabiedrība, pievilcīga dzīves vide, un radošas un profesionālas izaugsmes iespējas ikvienam teritorijas iedzīvotājam.

Lai nodrošinātu ilgtspējīgu teritorijas attīstību vietējās attīstības stratēģijas ietvaros, izvirzīti šādi stratēģiskie mērķi un rīcības:

M1 Labvēlīga vide uzņēmējdarbībai un vietējās ekonomikas stiprināšana.

 • 1.1. Atbalsts jaunu produktu un pakalpojumu radīšanai, esošo produktu un pakalpojumu attīstīšanai, to realizēšanai tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšanai.
 • 1.2. Atbalsts lauksaimniecības produktu pārstrādei, tai skaitā pašu saražotās produkcijas iepakošanai, tās realizēšanai tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšanai.
 • 1.3. Atbalsts vides radīšanai vai labiekārtošanai, kurā tiek realizēta vietējā produkcija, un jaunu realizācijas veidu īstenošana.
 • 1.4. Atbalsts darbinieku kompetenču un produktivitātes celšanai.

M2 Sakārtota un kvalitatīva dzīves vide un nodrošinātas iespējas radošai un profesionālai izaugsmei vietējā teritorijā. 

 • 2.1. Atbalsts vietējās teritorijas, ieskaitot dabas un kultūras objektu, sakārtošanai, pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai.
 • 2.2. Atbalsts sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem.

Vietējā attīstības stratēģija sastāv no sekojošām daļām:

 1. Esošās situācijas izvērtējums – definēta un apzināta darbības teritorija, partnerības principa nodrošināšana; veikta SVID analīze, identificētas teritorijas attīstības vajadzības un potenciāls, novērtētas starpteritoriālās un starpvalstu sadarbības iespējas. 
 2. Stratēģiskā daļa – noteikta vīzija un stratēģiskie mērķi, sasniedzamie rezultāti.
 3. Rīcības plāns 2015.–2020. gadam un cita ārējā finansējuma nepieciešamība.
 4. Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas īstenošana un novērtēšana.
 5. Finansējuma sadales plāns.
 6. Pielikumi

Darbības teritorija

Publisko un privāto partnerattiecību biedrība “Zied zeme” sabiedrības virzītu vietējās attīstības stratēģiju 2015-2020 īsteno Baldones, Ikšķiles, Ķeguma, Lielvārdes un Ogres novados, kas aptver 42 331 deklarētos vietējos iedzīvotājus. Sabiedrības virzītas vietējās attīstības pieejas galvenie mērķi un uzdevumi ir sniegt atbalstu lauku kopienu ilgtspēju veicinošām vietējās attīstības iniciatīvām, uzlabojot sociālo situāciju laukos, veidojot labvēlīgu vidi dzīvošanai, uzņēmējdarbībai un lauku teritoriju attīstībai. 

image, 450x329px, 236.72 KB

Attēls no Lauku Atbalsta Dienesta mājaslapas. 

Pielikumā: