Pirmsskolas un sākumsskolas bērnu apmācība mājas vidē pēc M. Montessori metodes

Pirmsskolas un sākumsskolas bērnu apmācība mājas vidē pēc M. Montessori metodes

Iesniedzējs: Elīna Tolpežņikova (Privāts)
Sākuma datums: 2013-10-01
Beigu datums: 2015-10-01
Fonds: ELFLA
Statuss: Pabeigts

Īstenošanas vieta: Staru iela 6-7, Ķegums
Kopējais finansējums: EUR 1 788.54
Publiskais finansējums: EUR 854.95
Rīcības nosaukums: Atbalsts nodarbinātības veicināšanai un pakalpojumu dažādošanai (izņemot ar zivsaimniecību saistīto nozari)

Projekta apraksts:

Lai atgrieztos darba tirgū pēc 5 gadu bērnu audzināšanas mājās, pretendente ir reģistrējusies kā pedagogs  - pašnodarbināta persona un vēlas nodrošināt sev darba vietu, apmierinot arī pieprasījumu pēc alternatīvas izglītības bērniem mājas vidē, kuri kādu iemeslu dēļ neapmeklē pirmskolas izglītības iestādi. Projekta mērķauditorija ir bērni vecumā no 2-7 gadi un sākumsskolas bērni, kā arī viņu vecāki. Montesori metodiskie materiāli šādas apmācības izveidei mājas apstākļos ir ļoti piemēroti, jo rada bērniem iespēju izvēlēties vecumam un interesēm atbilstošas nodarbības, turklāt uzdevumu sarežģītības pakāpe, pielietojot didaktisko materiālu, ir variējama pēc bērnu spējām. Arī sākumskolniekiem metode ir piemērota, jo bērnam, darbojoties ar materiālu, ir iespēja padziļināt savas zināšanas tādos mācību priekšmetos, kā matemātika, valoda, dabaszinības u.c., par kuru bērns izrāda īpašu interesi vai kuru  vispārējā izglītības iestādē apgūst ar grūtībām. 

Projekta mērķis: Veicināt pašnodarbinātas personas saimniecisko darbību, nodrošinot montessori grupu un privātsstundu apmācības pakalpojumu pieejamību Ķeguma novadā.

Kontaktinformācija:

Projekta vadītāja

Elīna Tolpežņikova

Tālr.: 25938384

E-pasts: elina704@gmail.com