Baldones koncertflīģelis - BDR MŪZIKAS BALTĀ PILS

Baldones koncertflīģelis - BDR MŪZIKAS BALTĀ PILS

Iesniedzējs: BDR MŪZIKAS BALTĀ PILS (NVO)
Sākuma datums: 2019-07-26
Beigu datums: 2020-06-01
Fonds: 2014-2020
Statuss: Pabeigts

Īstenošanas vieta: Daugavas iela 23, Baldone, Baldones nov., p.n. Baldone, LV-2125
Kopējais finansējums: 19263.00 EUR
Publiskais finansējums: 9 000.00 EUR
Rīcības nosaukums: Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana vietējiem iedzīvotājiem

Projekta mērķis ir profesionāla koncertflīģeļa pieejamības nodrošināšana Baldones mūzikas skolas audzēkņiem, pedagogiem, muzikālajiem ansambļiem, mūzikas kolektīviem, sabiedriskajām organizācijām, pašvaldības iestādēm, privātpersonām un augstvērtīgu koncertu un meistarklašu nodrošināšana, kas dotu iespēju radošai un profesionālai kultūras dzīves izaugsmei novadā. Tāpat, J.Dūmiņa Baldones mūzikas skola ir uzsākusi un vēlas turpināt F.Šopēna starptautiskā klaviermūzikas konkursa-festivāla rīkošanu, kurā piedalās dalībnieki no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas un Polijas, šo pasākumu atbalsta Polijas vēstniecība. Īepriekš skolā esošā flīģeļa sliktais stāvoklis neļāva šī konkursa –festivāla organizēšanu turpināt. 

Projekta nozīmīgumu sabiedrībai apliecina arī Baldones ev. lut. draudze, kas organizēja projektu "Palīdzēsim Baldonei iegādāties labu kabineta koncertflīģeli", kura ietvaros ir notikuši vairāki publiski labdarības koncerti ar aicinājumu ziedot koncertflīģeļa iegādei, kas arī veiksmīgi izdevās. Projektu finansiāli atbalstījusi arī Baldones novada dome.

Projekta ietvaros tika iegādāts koncertflīģelis, lai paplašinātu iespējas sniegt kvalitatīvus klasiskās mūzikas koncertus. Baldones mūzikas pamatskolā un J.Dūmiņa Mūzikas skolā kopā mācās 126 skolēni, pēcpusdienās šo skolu lai iegūtu ar mūziku saistītu izglītību vēl apmeklē 35 jaunieši un pieaugušie. Visu kolektīvu dalībnieki ar lielu degsmi apmeklē nodarbības un mēģinājumus, nežēlojot tam savu brīvo laiku un visu šo garo mēģinājumos pavadīto stundu nestos augļus ir iespējams novērtēt ikvienam Baldones novada iedzīvotājam, apmeklējot dažādus koncertus, kuros piedalās šie jaunieši un pieaugušie. Jaunais koncertflīģelis ir ļoti aktuāls Baldones novada iedzīvotājiem, jo J.Dūmiņa mūzikas skola dod iespēju ļoti daudziem jauniešiem un pieaugušajiem lietderīgi pavadīt savu brīvo laiku, pilnveidot sevi un sabiedrību un atrast jaunus draugus. Skolēni un pedagogi veic aktīvu koncertdarbību ne tikai Baldonē, bet arī tuvākajā apkārtnē, Rīgā un pasaulē. Mūzikas skolas audzēkņi ar teicamiem panākumiem piedalās koru skatēs, dziesmu svētkos, starptautiskos festivālos gan instrumentu spēlē gan kolektīvā muzicēšanā. Mūzikas skolas viens no galvenajiem pamatinstrumentiem ir flīģelis, kas ir neatņemama sastāvdaļa jebkuram klasiskās mūzikas koncertam. Projekta realizācija veicinājusi jauniešu profesionālo izaugsmi un vēl vairāk paaugstinājusi kultūras dzīvi novadā. 

Projekta kopējais izmaksu apjoms ir 19263.00 EUR, kur kopējās attiecināmās izmaksas ir 10 000.00 EUR, no kuriem atbilstoši vietējās attīstības stratēģijas rīcības plānam, ELFLA publiskā finansējuma summa ir 9 000.00 EUR jeb 90% no kopējām attiecināmajām izmaksām. Neattiecināmās izmaksas un attiecināmās izmaksas 1 000.00 EUR jeb 10% apmērā no kopējām attiecināmajām izmaksām nodrošina projekta iesniedzējs.

Kontaktinformācija:

Projekta vadītājs: Raivis Širmelis

Kontakttālrunis: 29473269

E-pasta adrese: raivis.sirmelis<@>gmail.com

image, 452x71px, 28.81 KB