Vērtēšanas kritēriji rīcībām:

Kārtība, kādā tiek vērtēti iesniegtie projekta pieteikumi:

 1. Pēc projektu iesniegumu pieņemšanas termiņa beigām VRG administratīvais vadītājs izveido projektu iesniegumu sarakstu projektu iesniegšanas kārtībā, norādot informāciju par projekta pieteicēju un projektu.
 2. Vērtētāji tiek iepazīstināti ar izveidoto projektu iesniegumu sarakstu.
 3. Pēc iepazīšanās ar projektu iesniegumu sarakstu, vērtētāji iesniedz apliecinājumu par interešu konflikta neesamību vai iesniegumu par iespējamu interešu konfliktu. Interešu konflikts ir situācija, kurā vērtējuma pieņemšana ietekmē vai var ietekmēt vērtētāja, tā radinieka (tēvs, māte, vecāmāte, vecaistēvs, bērns, mazbērns, adoptētais, adoptētājs, brālis, māsa, pusmāsa, pusbrālis, laulātais) vai darījumu partnera personiskās vai mantiskās intereses. Tie vērtētāji vai ar viņu saistītās personas, kas ir ieinteresēti kāda projekta vērtējumos, attiecīgā konkursa kārtas visas rīcības projektu iesniegumu vērtēšanā nepiedalās, tādējādi veicinot vērtēšanas procesa atklātumu un atbildību sabiedrības priekšā, kā arī sabiedrības uzticēšanos vērtēšanas komisijas darbībai.
 4. Iespējamais interešu konflikts var atklāties arī projektu vērtēšanas procesā, līdz ar to attiecīgais vērtētājs, kuram radies interešu konflikts, informē par to administratīvo vadītāju un iesniedz iesniegumu par iespējamu interešu konfliktu, un attiecīgās konkursa kārtas visas rīcības projektu vērtēšanā nepiedalās. Šī vērtētāja projekti tiek pārdalīti citiem vērtētājiem, lai nodrošinātu minimāli nepieciešamo (trīs) vērtējumu skaitu. 
 5. Katru projektu vērtē trīs vērtētāji, kas tiek sadalīti nejauši, taču ievērojot principu, lai viens vērtētājs izvērtētu visus vienas rīcības projektus.
 6. Vērtēšanas komisijas locekļi projektu atbilstību stratēģijai vērtē saskaņā ar vērtēšanas kritērijiem (skatīt sadaļu 4.6.)
 7. Ja projekts neatbilst SVVA stratēģijas mērķim vai nav saskaņā ar rīcības plānā noteikto rīcību vai VRG darbības teritoriju, tas saņem 0 punktus un tālāk netiek vērtēts.
 8. Ja projekts atbilst SVVA stratēģijas mērķim un ir saskaņā ar rīcības plānā noteikto rīcību un VRG darbības teritoriju, tas tiek vērtēts atbilstoši vispārējiem kritērijiem un specifiskajiem kritērijiem.
 9. Ja projekta iesniegumā norādītā informācija nav pietiekama, lai vērtēšanas komisija varētu izvērtēt projekta atbilstību vērtēšanas kritērijiem, administratīvais vadītājs vai tā palīgs rakstiski pieprasa atbalsta pretendentam papildu informāciju, nosūtot to elektroniski uz projekta iesniegumā norādīto e-pasta adresi. Pieprasīto informāciju atbalsta pretendents iesniedz piecu darbdienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas. Ja pieprasītā informācija noteiktajā termiņā netiek iesniegta, vērtēšanas komisija projekta iesniegumu vērtē, pamatojoties uz projekta iesniegumā norādīto informāciju. Ja iesniegtā informācija ir nepietiekama, vērtēšanas komisija var sniegt negatīvu atzinumu par projekta iesniegumu.
 10. Pēc vērtēšanas komisijas norādījumiem administratīvais vadītājs vai tā palīgs pirms galīgā vērtēšanas lēmuma pieņemšanas var organizēt arī projekta apmeklējumu to plānotajā īstenošanas vietā visiem kārtā iesniegtajiem projektiem. Uzraudzība tiek protokolētā un iegūtā informācija var tikt izmantota vērtējuma veikšanā. 
 11. Pēc vērtēšanas komisijas norādījumiem administratīvais vadītājs vai tā palīgs var organizēt projektu prezentācijas pasākumu visiem kārtā iesniegtajiem projektiem, kurā atbalsta pretendents var aizstāvēt projekta iesniegumu. Prezentācijā iegūtā informācija var tikt izmantota vērtējuma veikšanā.
 12. Vērtēšanas komisija tiekas vērtēšanas komisijas sanāksmē, lai pārrunātu vērtēšanas procesu, vērtējumus un pieņemtu gala lēmumu par vērtēšanas rezultātiem. 
 13. Pēc projektu iesniegumu izvērtēšanas administratīvais vadītājs katrai vietējās attīstības stratēģijas rīcības plānā iekļautajai attiecīgajai rīcībai atsevišķi aktualizē izveidoto projektu iesniegumu sarakstu, sarindojot projektu iesniegumus pēc iegūto punktu skaita, un sagatavo atzinumus, ko paraksta vietējās rīcības grupas paraksttiesīga amatpersona.
 14. Ja vairāki projekti ir ieguvuši vienādu punktu skaitu, priekšroku dod atbalsta pretendentiem, kas ieguvuši lielāku punktu skaitu atbilstoši vietējās attīstības stratēģijas vērtēšanas kritērijos noteikto īpašo kritēriju punktu summai. Attiecīgajiem projektiem papildus tiek piešķirti 0,01, 0,02, 0,03 utt. punkti atkarībā no īpašo kritēriju punktu summas, sākot no otrās mazākās. Šie vienādu punktu skaitu ieguvušie projekti ar īpašo kritēriju summā iegūto papildpunktu skaitu nedrīkst apsteigt virs tiem esošos pamatkritērijos sarindotos projektus.
 15. Par projektiem, kas neiegūst minimālo punktu skaitu vērtēšanas kritērijos, kas nosaka projekta atbilstību vietējās attīstības stratēģijai, sniedz negatīvu atzinumu, norādot pamatotu noraidīšanas iemeslu.
 16. Gala lēmumu par projektu atbilstību vietējās attīstības stratēģijai, balstoties uz projektu vērtēšanas komisijas sagatavotajiem vērtējumiem un atzinumiem, pieņem PPP biedrības “Zied zeme” Padome, balsojot. Pozitīvu lēmumu par projekta atbilstību vietējās attīstības stratēģijai pieņem, ja tas saņēmis vismaz minimālo punktu skaitu un tā īstenošanai attiecīgajā kārtā ir pietiekams publiskais finansējums, un paziņo to atbalsta pretendentam. Lēmumu par projekta noraidīšanu, kas neiegūst minimālo punktu skaitu atbilstoši vērtēšanas kritērijiem un kam piešķirtais punktu skaits publiskā finansējuma iegūšanai attiecīgajā kārtā nav pietiekams, pieņem divu mēnešu laikā pēc projektu iesniegumu iesniegšanas termiņa beigām un paziņo to atbalsta pretendentam.
 17. Lai novērstu interešu konfliktu, Padomes loceklim nav atļauts piedalīties projektu vērtēšanas komisijas darbā un lēmuma pieņemšanā tajā vietējās attīstības stratēģijas rīcībā un tajā projektu pieņemšanas kārtā, kurā viņš pats vai viņa saistītās personas ir iesniegušas projekta iesniegumu.
 18. Lauku atbalsta dienests izvērtē atbilstību noformēšanas prasībām un pārējiem atbalsta saņemšanas nosacījumiem, tiem projektiem, par kuriem PPP biedrība “Zied zeme” ir sniegusi pozitīvu atzinumu. Projektu iesniegumu, par kuriem PPP biedrība “Zied zeme” ir sniegusi negatīvu atzinumu, Lauku atbalsta dienests nevērtē.