Par projektu finansēšanas kārtību

19.09.2016

Ja atbalsta saņēmējs ir fiziska persona, komersants vai uzņēmums tad, īstenojot projektu, maksājumiem izmanto savus līdzekļus (ieskaitot kredītu). Projekta īstenošanas laikā atbalsta saņēmējs publisko finansējumu saņem ne vairāk kā piecās daļās. Starpposma maksājumus pārskaita pēc atsevišķa projekta posma pabeigšanas, ja projekta posms ir īstenots un pēc tā īstenošanas ir radusies auditējama vērtība – fiziski izmērāms veiktās darbības rezultāts, kas pamatots ar grāmatvedības dokumentiem. Atbalsta saņēmējs sagatavo maksājuma pieprasījumu un iesniedz to Lauku atbalsta dienestā. Maksājuma pieprasījums tiek izskatīts 30 kalendāra dienu laikā, un ja deklarētie izdevumi atbilst normatīvajiem aktiem, tad atbalsta saņēmējam pārskaita projektā publisko finansējumu. 

Biedrībai, nodibinājumam vai reliģiskai organizācijai ir tiesības trīs reizes projekta īstenošanas laikā lēmumā par projekta iesnieguma apstiprināšanu noteiktajā termiņā pieprasīt priekšapmaksu, iesniedzot Lauku atbalsta dienestā priekšapmaksas pieprasījumu (5. pielikums) un tam pievienotos preču piegādātāju, darbu izpildītāju vai pakalpojumu sniedzēju rēķinus par projekta īstenošanas darbībām. Ja izmaksas tiks apstiprinātas, tad LAD pārskaitīs publisko finansējumu uz Valsts kasē atvērto norēķinu kontu. Preču piegādātājiem, darbu izpildītājiem vai pakalpojumu sniedzējiem samaksa jāveic pilnā apmērā no Valsts kasē atvērtā norēķinu konta. Lauku atbalsta dienests nākamos pārskaitījumus uz norēķinu kontu Valsts kasē izdara pēc tam, kad biedrība, nodibinājums vai reliģiskā organizācija ir norēķinājusies ar preču piegādātājiem, darbu izpildītājiem vai pakalpojumu sniedzējiem par tām darbībām, par kurām ir veikti iepriekšējie pārskaitījumi. Par veiktajiem darījumiem atbalsta saņēmējs sagatavo un iesniedz LAD maksājuma pieprasījumu.

Ja atbalsta saņēmējs ir pašvaldība un projekta finansēšanai plāno saņemt avansa maksājumu, tad kopā ar projekta iesniegumu ir jāiesniedz priekšapmaksas pieprasījums (5. pielikums), Lauku atbalsta dienests 30 kalendāra dienu laikā pēc projekta iesnieguma apstiprināšanas pārskaita pašvaldībai priekšapmaksu apstiprinātajā projekta iesniegumā noteiktajā apmērā, bet ne vairāk kā 20 procentu no kopējā projektam piešķirtā Eiropas Savienības finansējuma un valsts budžeta finansējuma apmēra. Priekšapmaksas maksājuma un starpposma maksājumu saņemšanai, kā arī visu projekta izdevumu segšanai nepieciešamajiem līdzekļiem pašvaldība atver kontu Valsts kasē. Atšķirībā no biedrībām, nodibinājumiem vai reliģiskajām organizācijām, pašvaldībai kopā ar priekšapmaksas pieprasījumu nav jāiesniedz preču piegādātāju, darbu izpildītāju vai pakalpojumu sniedzēju rēķini, bet tie tiek pievienoti maksājuma pieprasījumam.

Detalizētāk par projektu finansēšanas kārtību Mk noteikumos Nr. 598: http://likumi.lv/doc.php?id=269553&cs=f521ff1e