Publisko un privāto partnerattiecību biedrība “Zied zeme” (turpmāk tekstā – PPP biedrība biedrība “Zied zeme”) izsludina projektu iesniegumu pieņemšanu no 2016. gada 20. aprīļa līdz 20. maijam. 

Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas 2015-2020 pirmajā projektu iesniegumu pieņemšanas kārtā piešķirtais atbalsta apmērs 1 010 000,00 Euro. 

 

Mērķis/Rīcības

Atbalsta apmērs

(Euro)

M1 Labvēlīga vide uzņēmējdarbībai un vietējās ekonomikas stiprināšana.

660 000,00

1.1.

Atbalsts jaunu produktu un pakalpojumu radīšanai, esošo produktu un pakalpojumu attīstīšanai, to realizēšanai tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšanai.

250 000,00

1.2.

Atbalsts lauksaimniecības produktu pārstrādei, tai skaitā pašu saražotās produkcijas iepakošanai, tās realizēšanai tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšanai.

150 000,00

1.3.

Atbalsts vides radīšanai vai labiekārtošanai, kurā tiek realizēta vietējā produkcija, un jaunu realizācijas veidu īstenošana.

200 000,00

1.4.

Atbalsts darbinieku kompetenču un produktivitātes celšanai.

60 000,00

M2 Sakārtota un kvalitatīva dzīves vide un nodrošinātas iespējas radošai un profesionālai izaugsmei vietējā teritorijā. 

350 000,00

2.1.

Atbalsts vietējās teritorijas, ieskaitot dabas un kultūras objektu, sakārtošanai, pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai.

200 000,00

2.2.

Atbalsts sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem.

150 000,00

Rīcību apraksti:

RĪCĪBA 1.1.

ATBALSTS JAUNU PRODUKTU UN PAKALPOJUMU RADĪŠANAI, ESOŠO PRODUKTU UN PAKALPOJUMU ATTĪSTĪŠANAI, TO REALIZĒŠANAI TIRGŪ UN KVALITATĪVU DARBA APSTĀKĻU RADĪŠANAI

Rīcība ir īstenojama VRG darbības teritorijā – Baldones novadā, Ikšķiles novadā, Ķeguma novadā, Lielvārdes novadā, Ogres novadā (izņemot Ogres pilsētu).

Rīcības ietvaros paredzēts veicināt nelauksaimnieciskās uzņēmējdarbības attīstību un inovāciju ieviešanu, tādējādi sekmējot nodarbinātību VRG darbības teritorijā.

Risinājumu piemēri, kas izriet no sabiedrības iesniegtajiem priekšlikumiem:

 • Dažādi jauni, inovatīvi produkti un pakalpojumi, kas atrisina ne tikai vietējo iedzīvotāju vajadzības, bet veicina arī tūrismu.
 • Ražošanas attīstība, it īpaši tādu, kas izmanto vietējos resursus.
 • Produkti, kas saglabā un popularizē vietējā teritorijā raksturīgās vērtības, tradīcijas, kultūras mantojumu.
 • Uzņēmējdarbības vidi veicinoši produkti un pakalpojumi, piemēram, finanšu pakalpojumi, konsultāciju centri, biznesa inkubatori, uzņēmējdarbības centri u.tml.
 • Attālināti un mobili pakalpojumi, piemēram, mobilais zobārsts, ēdinātāji, nomas punkti u.c.
 • Privāto pirmsskolas un citu mūžizglītības iestāžu un pakalpojumu attīstība.
 • Veselības pakalpojumu pieejamības un kvalitātes uzlabošana.
 • Sociālā uzņēmējdarbība.
 • Atjaunojamās enerģijas avotu izmantošanas veicināšana un popularizēšana.
 • Tūrisma produkti un pakalpojumi, tajā skaitā kurortoloģijas attīstība, piemēram, SPA, sanatorijas u.tml.

Projektu var īstenot arī kopprojektā ar citiem atbalsta saņēmējiem. 

Maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam (euro): 

 • 50 000 EUR;
 • 100 000 EUR - ja ieguldījumi būvniecībā ir vismaz 70 % no projekta attiecināmo izmaksu summas

Atbalsta intensitāte (%): 

 • 70%

Atbalsta pretendents ir:

 • juridiska vai fiziska persona, kura veic saimniecisku darbību un kuras apgrozījums ir ne vairāk kā 70 000 euro noslēgtajā gadā pirms projekta iesniegšanas;
 • juridiska vai fiziska persona, kas plāno veikt saimniecisku darbību;
 • atbilstīga lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība vai atbilstīga mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība;
 • vietējā pašvaldība kopprojekta gadījumā;

Ja atbalsta pretendents ir fiziska persona, tā pirms projekta īstenošanas uzsākšanas iegūst komersanta, zemnieku saimniecības vai pašnodarbinātās personas statusu.

Obligāti jāsasniedz vismaz viens no rādītājiem

 • rada vismaz 1 jaunu darba vietu, saglabājot esošās;
 • salīdzinājumā ar pēdējo noslēgto gadu pirms projekta iesniegšanas vismaz par 10 procentiem palielina neto apgrozījumu (vai palielina to vismaz par 30 procentiem no ieguldīto investīciju apmēra) vai palielina fizisko ražošanas apjomu. Jaunie saimnieciskās darbības veicēji - salīdzinājumā ar 1. noslēgto gadu pēc projekta īstenošanas palielina neto apgrozījumu 3. gadā vismaz par 30 procentiem no projekta investīciju apmēra un turpmāk nesamazina to visu projekta uzraudzības laiku;

Attiecināmās izmaksas:

 • jauni pamatlīdzekļi, programmnodrošinājums, būvniecība, būvmateriāli, sabiedriskās attiecības, vispārējās izmaksas, PVN ja nav atgūstams utml.

 

RĪCĪBA 1.2. 

ATBALSTS LAUKSAIMNIECĪBAS PRODUKTU PĀRSTRĀDEI, TAI SKAITĀ PAŠU SARAŽOTĀS PRODUKCIJAS IEPAKOŠANAI, TO REALIZĒŠANAI TIRGŪ UN KVALITATĪVU DARBA APSTĀKĻU RADĪŠANAI. 

Rīcība ir īstenojama VRG darbības teritorijā – Baldones novadā, Ikšķiles novadā, Ķeguma novadā, Lielvārdes novadā, Ogres novadā (izņemot Ogres pilsētu).

Rīcības ietvaros paredzēts veicināt lauksaimniecības produktu pārstrādi, radot pievienoto vērtību lauksaimniecības produktiem, tādējādi sekmējot nodarbinātību un jauninājumu ieviešanu VRG darbības teritorijā.

Risinājumu piemēri, kas izriet no sabiedrības iesniegtajiem priekšlikumiem:

 • Attīstīti mazi vietējās lauksaimniecības produkcijas pārstrādes uzņēmumi, kas veicina pašpietiekamu teritoriju, un pastāv arī eksporta potenciāls.
 • Bioloģiska lauksaimniecības produktu pārstrāde.
 • Ģimenes uzņēmumi, mājražošana, prasmju nodošana no paaudzes paaudzei.

Projektu var īstenot arī kopprojektā ar citiem atbalsta saņēmējiem. 

Maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam (euro): 

 • 50 000 EUR;
 • 100 000 EUR - ja ieguldījumi būvniecībā ir vismaz 70 % no projekta attiecināmo izmaksu summas

Atbalsta intensitāte (%): 

 • 70%

Atbalsta pretendents ir:

 • juridiska vai fiziska persona, kas ir Pārtikas un veterinārajā dienestā reģistrēts vai atzīts pārtikas aprites uzņēmums, kurš nodarbojas ar lauksaimniecības produktu (izņemot zivsaimniecības produktus) pārstrādi un kura apgrozījums ir ne vairāk kā 70 000 euro noslēgtajā gadā pirms projekta iesniegšanas;
 • juridiska vai fiziska persona, kas plāno nodarboties ar lauksaimniecības produktu pārstrādi, izņemot zivsaimniecības produktu pārstrādi;
 • biedrība vai nodibinājums, ja tā apgrozījums ir ne vairāk kā 70 000 euro noslēgtajā gadā pirms projekta iesniegšanas;
 • atbilstīga lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība. Ja atbilstīga lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība nodarbojas ar lauksaimniecības produktu (izņemot zivsaimniecības produktus) pārstrādi, tā ir Pārtikas un veterinārajā dienestā reģistrēts vai atzīts pārtikas aprites uzņēmums;
 • vietējā pašvaldība kopprojekta gadījumā;

Ja atbalsta pretendents ir fiziska persona, tā pirms projekta īstenošanas uzsākšanas iegūst komersanta, zemnieku saimniecības vai pašnodarbinātās personas statusu.

Obligāti jāsasniedz vismaz viens no rādītājiem

 • rada vismaz 1 jaunu darba vietu, saglabājot esošās;
 • salīdzinājumā ar pēdējo noslēgto gadu pirms projekta iesniegšanas vismaz par 10 procentiem palielina neto apgrozījumu (vai palielina to vismaz par 30 procentiem no ieguldīto investīciju apmēra) vai palielina fizisko ražošanas apjomu. Jaunie saimnieciskās darbības veicēji - salīdzinājumā ar 1. noslēgto gadu pēc projekta īstenošanas palielina neto apgrozījumu 3. gadā vismaz par 30 procentiem no projekta investīciju apmēra un turpmāk nesamazina to visu projekta uzraudzības laiku;

Attiecināmās izmaksas:

 • jauni pamatlīdzekļi, programmnodrošinājums, būvniecība, būvmateriāli, sabiedriskās attiecības, vispārējās izmaksas, PVN ja nav atgūstams utml. 

 

RĪCĪBA 1.3. 

ATBALSTS VIDES RADĪŠANAI VAI LABIEKĀRTOŠANAI, KURĀ TIEK REALIZĒTA VIETĒJĀ PRODUKCIJA, UN JAUNU REALIZĀCIJAS VEIDU ĪSTENOŠANA

Rīcība ir īstenojama VRG stratēģijas īstenošanas teritorijā – Baldones novadā, Ikšķiles novadā, Ķeguma novadā, Lielvārdes novadā, Ogres novadā (tajā skaitā Ogres pilsētā, ja atbalsta pretendents ir lauksaimniecības produktu ražotājs, lauksaimniecības produktu pārstrādātājs vai lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība, un šī persona ir reģistrēta vietējās rīcības grupas darbības teritorijā).

Rīcības ietvaros paredzēts veicināt tradicionālu un netradicionālu vietējās produkcijas realizācijas veidu attīstību VRG teritorijā.

Risinājumu piemēri, kas izriet no sabiedrības iesniegtajiem priekšlikumiem:

 • Mājražotāju, amatnieku centri.
 • Degustāciju saimniecības un produktu tūrisms.
 • Vietējo ražotāju veikals vai tirgus, bioloģisku produktu plašāka pieejamība.
 • Sakārtoti tirgus laukumi un to aprīkojums, kas ir aktīvi un reāli strādā ikdienā.
 • Atbalsts vienotai koordinējošai institūcijai, kas veicinātu VRG teritorijas vietējo ražotāju produktu realizāciju, tostarp ārpus VRG teritorijas un eksportu.
 • Tūrisma maršrutu attīstīšana, kas nodrošinātu vietējās produkcijas patēriņu.

Projektu var īstenot arī kopprojektā ar citiem atbalsta saņēmējiem. 

Maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam (euro): 

 • 20 000 EUR;
 • 100 000 EUR - ja ieguldījumi būvniecībā ir vismaz 70 % no projekta attiecināmo izmaksu summas

Atbalsta intensitāte (%): 

 • 70%

Atbalsta pretendents ir:

 • juridiska persona vai fiziska persona, kura veic saimniecisko darbību un kuras apgrozījums ir ne vairāk kā 70 000 euro noslēgtajā gadā pirms projekta iesniegšanas, un atbilstīga lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība.

Ja atbalsta pretendents ir fiziska persona, tā pirms projekta īstenošanas uzsākšanas iegūst komersanta, zemnieku saimniecības vai pašnodarbinātās personas statusu.

Obligāti jāsasniedz vismaz viens no rādītājiem

 • rada vismaz 1 jaunu darba vietu, saglabājot esošās;
 • salīdzinājumā ar pēdējo noslēgto gadu pirms projekta iesniegšanas vismaz par 10 procentiem palielina neto apgrozījumu (vai palielina to vismaz par 30 procentiem no ieguldīto investīciju apmēra) vai palielina fizisko ražošanas apjomu. 

Attiecināmās izmaksas:

 • jauni pamatlīdzekļi, programmnodrošinājums, būvniecība, būvmateriāli, sabiedriskās attiecības, vispārējās izmaksas, PVN ja nav atgūstams utml. 

 

RĪCĪBA 1.4. 

ATBALSTS DARBINIEKU KOMPETENČU UN PRODUKTIVITĀTES CELŠANAI. 

Rīcība ir īstenojama visā Latvijas teritorijā.

Rīcības ietvaros paredzēts veicināt darbinieku zināšanu, prasmju un iemaņu paaugstināšanos, tādējādi sekmējot produktivitāti un uzņēmējdarbības attīstību VRG teritorijā.

Risinājumu piemēri, kas izriet no sabiedrības iesniegtajiem priekšlikumiem:

 • Pakalpojumu sniedzēju apkalpošanas kultūras celšana.
 • Darbinieku apmācības un sagatavošana darbam ar jaunām iekārtām, tehnoloģijām.
 • Uzņēmumu vadītāju prasmju un zināšanu veicināšana.
 • Jaunas darbinieku prasmes, kas veicina jaunu produktu izstrādi, attīstīšanu, pārdošanu, eksportu.
 • Darbinieku pārkvalifikācija.
 • Jaunu darbinieku apmācības.

Maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam (euro): 

 • 20 000 EUR;

Atbalsta intensitāte (%): 

 • 70%

Atbalsta pretendents ir:

 • juridiska persona, kura veic komerciāla rakstura darbību un kuras apgrozījums ir ne vairāk kā 70 000 euro noslēgtajā gadā pirms projekta iesniegšanas;

Obligāti jāsasniedz vismaz viens no rādītājiem

 • rada vismaz 1 jaunu darba vietu, saglabājot esošās;
 • salīdzinājumā ar pēdējo noslēgto gadu pirms projekta iesniegšanas vismaz par 10 procentiem palielina neto apgrozījumu (vai palielina to vismaz par 30 procentiem no ieguldīto investīciju apmēra) vai palielina fizisko ražošanas apjomu.

Atbalsta pretendenti vienojas ar darbiniekiem darba attiecības pēc projekta īstenošanas turpināt vismaz 18 mēnešu.

Attiecināmās izmaksas:

 • maksa par darbinieku dalību mācībās, komandējuma izmaksas, PVN ja nav atgūstams;

 

RĪCĪBA 2.1. 

ATBALSTS VIETĒJĀS TERITORIJAS, IESKAITOT DABAS UN KULTŪRAS OBJEKTU, SAKĀRTOŠANAI PAKALPOJUMU PIEEJAMĪBAI, KVALITĀTEI UN SASNIEDZAMĪBAI.

Rīcība ir īstenojama VRG darbības teritorijā – Baldones novadā, Ikšķiles novadā, Ķeguma novadā, Lielvārdes novadā, Ogres novadā (izņemot Ogres pilsētu).

Rīcības ietvaros paredzēts veicināt radošas, kvalitatīvas un drošas dzīves vides attīstību, publisko pakalpojumu un sabiedrisko aktivitāšu dažādošanu VRG teritorijā.

Risinājumu piemēri, kas izriet no sabiedrības iesniegtajiem priekšlikumiem:

 • Sakārtota publiskā infrastruktūra (parki, takas, pagalmi, laukumi, velo ceļi, tilti, torņi, peldvietas, atpūtas zonas, pieturvietas utt.).
 • Izveidot promenādi/taku gar Daugavu.
 • Uzstādītas informatīvās zīmes, norādes, interaktīvi informācijas stendi, tūrisma maršruti.
 • Atjaunoti kultūras objekti, piešķirot jaunu pievienoto vērtību un jaunas izmantošanas iespējas.
 • Atjaunoti dabas un tūrisma objekti, izveidoti un labiekārtoti brīvi pieejami tematiskie parki.
 • Multifunkcionālu, jauniešu, dienas centru būvniecība.
 • Izveidota sportisko aktivitāšu infrastruktūra dažādām vecuma grupām.
 • Pakalpojumu pieejamība sociāli mazaizsargātām personām.

Rīcības ietvaros īstenojami tikai sabiedriskā labuma projekti. Sabiedriskā labuma projektā plānotajam mērķim nav komerciāls raksturs. Par sabiedriskā labuma projekta rezultātu netiek prasīta samaksa.

Maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam (euro): 

 • 50 000 EUR;

Atbalsta intensitāte (%): 

 • 70%

Atbalsta pretendents ir:

 • juridiska persona (tostarp vietējā pašvaldība, biedrība un nodibinājums) vai fiziska persona;

Attiecināmās izmaksas:

 • jauni pamatlīdzekļi, būvniecība, teritorijas labiekārtošana, būvmateriāli, sabiedriskās attiecības, mācību izmaksas, vispārējās izmaksas, PVN ja nav atgūstams utml.

 

RĪCĪBA 2.2. 

ATBALSTS SABIEDRISKO AKTIVITĀŠU DAŽĀDOŠANAI VIETĒJIEM IEDZĪVOTĀJIEM. 

Rīcība ir īstenojama VRG darbības teritorijā – Baldones novadā, Ikšķiles novadā, Ķeguma novadā, Lielvārdes novadā, Ogres novadā (izņemot Ogres pilsētu).

Rīcības ietvaros paredzēts veicināt sabiedrisko aktivitāšu (ieskaitot apmācību un interešu klubus, sociālās aprūpes vietas, kultūras, vides aizsardzības, sporta un citas brīvā laika pavadīšanas aktivitātes) dažādošanu iedzīvotāju radošai un profesionālai pilnveidei VRG teritorijā.

Risinājumu piemēri, kas izriet no sabiedrības iesniegtajiem priekšlikumiem:

 • Interešu izglītība dažādiem vecumiem - robotikas pulciņi, amatniecība, sports, kustību aktivitātes, mūzika, māksla, piemērotas vides izveide zināšanu apguvei ārpus klašu telpām (āra apmācības) u.c.
 • Atbalsts biedrību un nodibinājumu darbībai, kas veicina efektīva brīvā laika pavadīšanu.
 • Atbalsts aprīkojuma iegādei bezmaksas radošiem, kultūras pasākumiem,  teātru un koncertu norisei.

Rīcības ietvaros īstenojami tikai sabiedriskā labuma projekti. Sabiedriskā labuma projektā plānotajam mērķim nav komerciāls raksturs. Par sabiedriskā labuma projekta rezultātu netiek prasīta samaksa.

Maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam (euro): 

 • 10 000 EUR;

Atbalsta intensitāte (%): 

 • 90%

Atbalsta pretendents ir:

 • juridiska persona (tostarp vietējā pašvaldība, biedrība un nodibinājums) vai fiziska persona;

Attiecināmās izmaksas:

 • jauni pamatlīdzekļi, būvniecība, teritorijas labiekārtošana, būvmateriāli, sabiedriskās attiecības, mācību izmaksas, vispārējās izmaksas, PVN ja nav atgūstams utml.

 

PROJEKTU ĪSTENOŠANAS TERMIŅŠ:

 • Ja tiek veikta būvniecība, teritorijas labiekārtošana – 2 gadi no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.
 • Ja projektu īsteno rīcībā Nr. 2.1. vai 2.2. un projektā paredzēta attiecināmo izmaksu pozīcija personāla atalgojumam un darbības nodrošināšanai, kas nepārsniedz 15% no projekta kopējās attiecināmo izmaksu summas - 2 gadi no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.
 • Pārējiem projektiem – 1 gads no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu

PROJEKTU IESNIEGUMU IESNIEGŠANA

Projektu iesniegumus papīra dokumenta formā iesniedziet PPP biedrībā “Zied zeme”, Raiņa ielā 11a, Lielvārdē. Projektu iesniegumus varat iesniegt arī elektroniski, izmantojot Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmu vai uz Lauku atbalsta dienesta elektroniskā pasta adresi: lad@lad.gov.lv, kurā projekta iesniegumu var iesniegt elektroniska dokumenta veidā saskaņā ar Elektronisko dokumentu likumu. Papildus informācija Lauku atbalsta dienesta tīmekļvietnē www.lad.gov.lv. 

PAPILDINFORMĀCIJA UN KONSULTĀCIJAS

Ar vietējās attīstības stratēģiju varat iepazīties un saņemt bezmaksas konsultācijas PPP biedrībā “Zied zeme”, Raiņa ielā 11a, Lielvārdē, PPP biedrības “Zied zeme tīmekļvietnē www.ziedzeme.lv vai, sazinoties ar administratīvo vadītāju Māri Cīruli, tālruņa nr. 29782159, e-pasts: maris@ziedzeme.lv.

 

PROJEKTU IESNIEGUMU PIEŅEMŠANAS LAIKI.

Projektu iesniegumus papīra dokumenta formā iesniedziet PPP biedrībā “Zied zeme”, Raiņa ielā 11a, Lielvārdē sekojošos pieņemšanas laikos:

 

 • 20. aprīlis - 9:00-12:00; 13:00-17:00
 • 21. aprīlis - 9:00-12:00; 13:00-17:00
 • 22. aprīlis - 13:00-17:00
 • 25. aprīlis - 9:00-12:00; 13:00-17:00
 • 26. aprīlis - 9:00-12:00; 13:00-17:00
 • 27. aprīlis - 13:00-17:00
 • 28. aprīlis - 13:00-16:00
 • 29. aprīlis - 9:00-12:00; 13:00-17:00
 • 02. maijs - 9:00-12:00; 13:00-17:00
 • 03. maijs - 9:00-12:00; 13:00-17:00
 • 05. maijs - 9:00-12:00; 13:00-17:00
 • 06. maijs - 9:00-12:00; 13:00-17:00
 • 09. maijs - 9:00-12:00; 13:00-17:00
 • 10. maijs - 9:00-12:00; 13:00-17:00
 • 11. maijs - 9:00-12:00; 13:00-17:00
 • 12. maijs - 9:00-12:00; 13:00-17:00
 • 13. maijs - 9:00-12:00;
 • 16. maijs - 9:00-12:00; 13:00-17:00
 • 17. maijs - 9:00-12:00; 13:00-17:00
 • 18. maijs - 9:00-12:00; 13:00-17:00
 • 19. maijs - 8:00-12:00; 13:00-18:00
 • 20. maijs - 9:00-12:00; 13:00-17:00

 

Projektu iesniegumus varat iesniegt arī elektroniski, izmantojot Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmu vai uz Lauku atbalsta dienesta elektroniskā pasta adresi: lad@lad.gov.lv, kurā projekta iesniegumu var iesniegt elektroniska dokumenta veidā saskaņā ar Elektronisko dokumentu likumu. 

 

Publisko un privāto partnerattiecību biedrība “Zied zeme” izsludina projektu iesniegumu pieņemšanu no 2016. gada 3.oktobra līdz 3.novembrim. 

image, 450x266px, 43.81 KB

Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas 2015-2020 otrajā projektu iesniegumu pieņemšanas kārtā piešķirtais atbalsta apmērs 366 000,00 Euro, tajā skaitā mērķim Nr.1. - 276 000,00 Euro un mērķim Nr.2. -  90 000,00 Euro. 

Projektu iesniegumi tiks pieņemti sekojošās rīcībās:

Rīcība 1.2. Atbalsts lauksaimniecības produktu pārstrādei, tai skaitā pašu saražotās produkcijas iepakošanai, to realizēšanai tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšanai.

Atbalsta apmērs: 150 000,00 Euro.

Projekti īstenojami VRG darbības teritorijā – Baldones novadā, Ikšķiles novadā, Ķeguma novadā, Lielvārdes novadā, Ogres novadā (izņemot Ogres pilsētu).

Maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam: 

 • 50 000 EUR;
 • 70 000 EUR, ja ieguldījumi būvniecībā ir vismaz 70 % no projekta attiecināmo izmaksu summas.

Atbalsta intensitāte:

 • 70 % no projekta attiecināmo izmaksu summas.

Rīcības apraksts:

Paredzēts veicināt lauksaimniecības produktu pārstrādi un iepakošanu, radot pievienoto vērtību lauksaimniecības produktiem, sekmējot nodarbinātību un jauninājumu ieviešanu. Pārstrāde ietver jebkuru darbību ar lauksaimniecības produktu, tostarp karsēšanu, kūpināšanu, konservēšanu, nogatavināšanu, žāvēšanu, marinēšanu, ekstrakciju, ekstrūziju, malšanu, saldēšanu vai vienlaikus vairākus šos procesus, kas maina sākotnējo produktu. Par lauksaimniecības produktu pārstrādi uzskatāma arī dzīvnieku kaušana un sadalīšana. Projektu var īstenot arī kopprojektā ar citiem atbalsta saņēmējiem. 

Atbilstošā LAP aktivitāte: “Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas” un darbība: “lauksaimniecības produktu pārstrādei realizēšanai tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšanai”.

Papildu informācija, kas jāiesniedz saskaņā ar vietējās attīstības stratēģiju: 

 • Izziņa vai izdruka no reģistra par deklarēto dzīvesvietu vai reģistrēto juridiskās personas juridisko vai struktūrvienības adresi;
 • Informācija par finanšu un vadības kapacitāti, lai sasniegtu projekta mērķi un rezultātus, piemēram, pieejami finanšu resursi projekta īstenošanai; skaidrs finansēšanas plāns, atspoguļojot ienākumus no esošās uzņēmējdarbības; iesāktas sarunas ar finanšu institūciju; iegūta izglītība; ir pieredze līdzīgu projektu vai darbību īstenošanā; ir piesaistītie speciālisti, darbinieki, ģimenes locekļi,  kas nodod zināšanas, sadarbība ar trešajām personām utml.;
 • Iespējamo risku izvērtējums - projekta iesniegumā izstrādāts pamatots pasākumu plāns identificēto risku novēršanai vai samazināšanai;
 • Informācija par sociāli mazaizsargāto personu iesaisti un/vai nodarbinātību;
 • Informācija par pārstrādē izmantotiem (vai plānotiem) pašaudzētiem vai VRG darbības teritorijā iegūtiem produktiem un izejvielām, kā arī to apjoms (procentos) pret kopējo izejvielu apjomu (informācija sniedzama par produktu, kas attiecas uz konkrēto projektu);
 • Informācija par projekta rezultātu ietekmi vietējās teritorijas raksturīgo vērtību, tradīciju, kultūras mantojuma saglabāšanā un popularizēšanā;
 • Projekta iesniegumā jāpamato, kā uzņēmumā iesaistīti/nodarbināti vai tiks iesaistīti/nodarbināti radinieki (tēvs, māte, vecāmāte, vecaistēvs, bērns, mazbērns, adoptētais, adoptētājs, brālis, māsa, pusmāsa, pusbrālis, laulātais);
 • Ja projektā paredzēts radīt jaunas darba vietas vai saglabāt esošās (kalendārā gada griezumā atbilst normālam darba laikam), informācija jāatspoguļo gan projekta iesnieguma tekstā, gan naudas plūsmā. 

 

Rīcība 1.3. Atbalsts vides radīšanai vai labiekārtošanai, kurā tiek realizēta vietējā produkcija, un jaunu realizācijas veidu īstenošana.

Atbalsta apmērs: 80 000,00 Euro.

Projekti īstenojami VRG stratēģijas īstenošanas teritorijā – Baldones novadā, Ikšķiles novadā, Ķeguma novadā, Lielvārdes novadā, Ogres novadā (tajā skaitā Ogres pilsētā, ja atbalsta pretendents ir lauksaimniecības produktu ražotājs, lauksaimniecības produktu pārstrādātājs vai lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība, un šī persona ir reģistrēta vietējās rīcības grupas darbības teritorijā).

Maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam: 

 • 20 000 EUR;
 • 70 000 EUR, ja ieguldījumi būvniecībā ir vismaz 70 % no projekta attiecināmo izmaksu summas.

Atbalsta intensitāte:

 • 70 % no projekta attiecināmo izmaksu summas.

Rīcības apraksts:

Paredzēts veicināt tradicionālu un netradicionālu vietējās produkcijas realizācijas veidu attīstību, piemēram, tirgus laukumi un to aprīkojums, vietējo ražotāju veikali, mobilas un pārvietojamas tirdzniecības vietas, degustāciju saimniecības, kurās notiek lauksaimniecības produktu pārstrāde, mājražotāju un amatnieku centri, vienota koordinējoša institūcija, kas veicinātu PPP biedrība Zied zeme darbības teritorijas vietējo ražotāju produktu realizāciju, tostarp eksportu. Atbalstu var saņemt projekta īstenošanai arī Ogres pilsētā, ja atbalsta pretendents ir lauksaimniecības produktu ražotājs, lauksaimniecības produktu pārstrādātājs vai lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība, un šī persona ir reģistrēta vietējās rīcības grupas darbības teritorijā. Projektu var īstenot arī kopprojektā ar citiem atbalsta saņēmējiem. 

Atbilstošā LAP aktivitāte: “Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas” un darbība: “tādas vides radīšanai vai labiekārtošanai, kurā tiek realizēta vietējā produkcija, un jaunu realizācijas veidu ieviešanai” un “lauksaimniecības produktu pārstrādei realizēšanai tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšanai”.

Papildu informācija, kas jāiesniedz saskaņā ar vietējās attīstības stratēģiju: 

 • Izziņa vai izdruka no reģistra par deklarēto dzīvesvietu vai reģistrēto juridiskās personas juridisko vai struktūrvienības adresi;
 • Informācija par finanšu un vadības kapacitāti, lai sasniegtu projekta mērķi un rezultātus, piemēram, pieejami finanšu resursi projekta īstenošanai; skaidrs finansēšanas plāns, atspoguļojot ienākumus no esošās uzņēmējdarbības; iesāktas sarunas ar finanšu institūciju; iegūta izglītība; ir pieredze līdzīgu projektu vai darbību īstenošanā; ir piesaistītie speciālisti, darbinieki, ģimenes locekļi,  kas nodod zināšanas, sadarbība ar trešajām personām utml.;
 • Iespējamo risku izvērtējums - projekta iesniegumā izstrādāts pamatots pasākumu plāns identificēto risku novēršanai vai samazināšanai;
 • Informācija par sociāli mazaizsargāto personu iesaisti un/vai nodarbinātību;
 • Ja projektā paredzēts radīt jaunas darba vietas vai saglabāt esošās (kalendārā gada griezumā atbilst normālam darba laikam), informācija jāatspoguļo gan projekta iesnieguma tekstā, gan naudas plūsmā. 

 

Rīcība 1.4. Atbalsts darbinieku kompetenču un produktivitātes celšanai. 

Atbalsta apmērs: 46 000,00 Euro.

Projekti īstenojami visā Latvijas teritorijā (pretendents reģistrēts VRG darbības teritorijā).

Maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam: 

 • 20 000 EUR;

Atbalsta intensitāte:

 • 70 % no projekta attiecināmo izmaksu summas.

Rīcības apraksts:

Paredzēts veicināt esošo un jaunu darbinieku zināšanu, prasmju un iemaņu paaugstināšanos, sekmējot produktivitāti un uzņēmējdarbības attīstību. Atbalsta darbinieku mācības, kurām ir Izglītības kvalitātes valsts dienestā licencēta vai akreditēta izglītības programma, kurās tiek izsniegts sertifikāts par mācību sekmīgu pabeigšanu, kā arī transportlīdzekļu vadītāja apmācības, ja tiek iegūtas atbilstošās kategorijas transportlīdzekļu vadītāja tiesības. Darba devējs vienojas ar darbiniekiem darba attiecības pēc projekta īstenošanas turpināt vismaz 18 mēnešu (par darbiniekiem tiek maksātas valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas).

Atbilstošā LAP aktivitāte: “Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas” un darbība: “darbinieku produktivitātes kāpināšanai”.

Papildu informācija, kas jāiesniedz saskaņā ar vietējās attīstības stratēģiju: 

 • Izziņa vai izdruka no reģistra par deklarēto dzīvesvietu vai reģistrēto juridiskās personas juridisko vai struktūrvienības adresi;
 • Informācija par finanšu un vadības kapacitāti, lai sasniegtu projekta mērķi un rezultātus, piemēram, pieejami finanšu resursi projekta īstenošanai; skaidrs finansēšanas plāns, atspoguļojot ienākumus no esošās uzņēmējdarbības; iesāktas sarunas ar finanšu institūciju; iegūta izglītība; ir pieredze līdzīgu projektu vai darbību īstenošanā; ir piesaistītie speciālisti, darbinieki, ģimenes locekļi,  kas nodod zināšanas, sadarbība ar trešajām personām utml.;
 • Iespējamo risku izvērtējums - projekta iesniegumā izstrādāts pamatots pasākumu plāns identificēto risku novēršanai vai samazināšanai;
 • Informācija par sociāli mazaizsargāto personu iesaisti un/vai nodarbinātību;
 • Informācija par darba attiecībām pēc projekta īstenošanas (vismaz 18 mēneši) jāatspoguļo gan projekta iesnieguma tekstā, gan naudas plūsmā. 

 

Rīcība 2.2. Atbalsts sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem. 

Atbalsta apmērs: 90 000,00 Euro.

Projekti īstenojami VRG darbības teritorijā – Baldones novadā, Ikšķiles novadā, Ķeguma novadā, Lielvārdes novadā, Ogres novadā (izņemot Ogres pilsētu).

Maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam: 

 • 10 000 EUR;

Atbalsta intensitāte:

 • 90 % no projekta attiecināmo izmaksu summas.

Rīcības apraksts:

Rīcības ietvaros paredzēts veicināt sabiedrisko aktivitāšu (ieskaitot apmācību un interešu klubus, sociālās aprūpes vietas, kultūras, vides aizsardzības, sporta un citas brīvā laika pavadīšanas aktivitātes) dažādošanu iedzīvotāju radošai un profesionālai pilnveidei. Rīcības ietvaros īstenojami TIKAI sabiedriskā labuma projekti, kas nozīmē, ka plānotajam projekta mērķim nav komerciāla rakstura. Projektu rezultāti ir publiski pieejami un pat to izmantošanu netiek prasīta samaksa. Projekts nedrīkst arī netieši veicināt uzņēmējdarbību, un tam jābūt nodalāmam no esošās vai plānotās saimnieciskās darbības. Projektos attiecināmas arī mācību izmaksas, ja projektu īsteno biedrība vai nodibinājums un piedalās vismaz pieci dalībnieki, taču šajā gadījumā nav attiecināma pamatlīdzekļu iegāde, kā arī pēc projekta pabeigšanas nav attiecināmas ar projektu saistītā personāla atalgojuma izmaksas un darbības nodrošināšanas izmaksas.

Atbilstošā LAP aktivitāte: “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” un darbība: “vietējās teritorijas, tostarp dabas un kultūras objektu, sakārtošanai pakalpojumu pieejamības, kvalitātes un sasniedzamības labad” un “sabiedrisko aktivitāšu (tostarp apmācības un interešu klubu, sociālās aprūpes vietu, kultūras, vides aizsardzības, sporta un citus brīvā laika pavadīšanas aktivitātes) dažādošanai.

Papildu informācija, kas sniedzama saskaņā ar vietējās attīstības stratēģiju: 

 • Izziņa vai izdruka no reģistra par deklarēto dzīvesvietu vai reģistrēto juridiskās personas juridisko vai struktūrvienības adresi;
 • Informācija par finanšu un vadības kapacitāti, lai sasniegtu projekta mērķi un rezultātus, piemēram, pieejami finanšu resursi projekta īstenošanai; skaidrs finansēšanas plāns, atspoguļojot ienākumus no esošās uzņēmējdarbības; iesāktas sarunas ar finanšu institūciju; iegūta izglītība; ir pieredze līdzīgu projektu vai darbību īstenošanā; ir piesaistītie speciālisti, darbinieki, ģimenes locekļi,  kas nodod zināšanas, sadarbība ar trešajām personām utml.;
 • Iespējamo risku izvērtējums - projekta iesniegumā izstrādāts pamatots pasākumu plāns identificēto risku novēršanai vai samazināšanai;
 • Informācija par sociāli mazaizsargāto personu iesaisti un/vai nodarbinātību;
 • Ja atbalsta pretendents ir biedrība vai nodibinājums, tad informācija par līgumiem vai rakstisku vienošanos ar pašvaldību (izņemot patapinājuma, nomas vai īres līgumu), kas saturiski saistīts ar projekta mērķi. Pavaddokumentos pievieno līguma vai vienošanās kopiju. 
 • Ja atbalsta pretendents ir biedrība vai nodibinājums, tad pavaddokumentos pievieno biedru (biedrībām) vai dibinātāju (nodibinājumiem) saraksts;
 • Informācija, par projekta rezultātu publisku pieejamību neierobežotā vai ierobežotā laikā (neskaitot sezonalitāti);
 • Informācija, vai projekta rezultāti ir pielietojami, izmantojami citām sabiedrības grupām, nozarēm, organizācijām, ģeogrāfiskām teritorijām utml. (multiplikatīvais efekts).

 

PROJEKTU ĪSTENOŠANAS TERMIŅŠ:

 • Ja tiek veikta būvniecība, teritorijas labiekārtošana: 2 gadi no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.
 • Ja projektu īsteno rīcībā Nr. 2.1. vai 2.2. un projektā paredzēta attiecināmo izmaksu pozīcija personāla atalgojumam un darbības nodrošināšanai, kas nepārsniedz 15% no projekta kopējās attiecināmo izmaksu summas: 2 gadi no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.
 • Pārējiem projektiem: 1 gads no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

 

PROJEKTU IESNIEGUMU IESNIEGŠANA

Projektu iesniegumus var iesniegt elektroniski, izmantojot Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmu vai, saskaņā ar Elektronisko dokumentu likumu sūtot elektroniski parakstītu dokumentu uz Lauku atbalsta dienesta elektroniskā pasta adresi: lad@lad.gov.lv. Projektu iesniegumus papīra dokumenta formā iesniedz PPP biedrībā “Zied zeme”, Raiņa ielā 11a, Lielvārdē. Papildus informācija Lauku atbalsta dienesta tīmekļvietnē www.lad.gov.lv.

 

PAPILDINFORMĀCIJA UN KONSULTĀCIJAS

Ar vietējās attīstības stratēģiju varat iepazīties un saņemt bezmaksas konsultācijas PPP biedrībā “Zied zeme”, Raiņa ielā 11a, Lielvārdē, PPP biedrības “Zied zeme” tīmekļvietnē www.ziedzeme.lv vai, sazinoties ar administratīvo vadītāju Lindu Cīruli, tālruņa nr. 25623775, e-pasts: linda@ziedzeme.lv.

 

 

 

Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas 2015-2020 trešajā projektu iesniegumu pieņemšanas kārtā piešķirtais atbalsta apmērs 450 135 Euro, tajā skaitā 1. mērķim “Labvēlīga vide uzņēmējdarbībai un vietējās ekonomikas stiprināšana” - 450 135,00 Euro. 

Pilns 3. kārtas sludinājuma teksts (klikšķināt uz saites)

RĪCĪBAS PLĀNS

Projektu iesniegumi tiks pieņemti sekojošās rīcībās:

Rīcība 1.1. Atbalsts jaunu produktu un pakalpojumu radīšanai, esošo produktu un pakalpojumu attīstīšanai, to realizēšanai tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšanai.

Atbalsta apmērs (publiskais finansējums): 133 990,32 Euro.

Projekti īstenojami VRG darbības teritorijā – Baldones novadā, Ikšķiles novadā, Ķeguma novadā, Lielvārdes novadā, Ogres novadā (izņemot Ogres pilsētu).

Maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam: 

 • 50 000 EUR;
 • 70 000 EUR, ja ieguldījumi būvniecībā ir vismaz 70 % no projekta attiecināmo izmaksu summas.

Atbalsta intensitāte:

 • 70 % no projekta attiecināmo izmaksu summas.

Rīcības apraksts:

Paredzēts veicināt nelauksaimnieciskās uzņēmējdarbības attīstību un jauninājumu ieviešanu, tādējādi sekmējot nodarbinātību VRG darbības teritorijā. Projektu var īstenot arī kopprojektā ar citiem atbalsta saņēmējiem. 

Atbilstošā LAP aktivitāte: “Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas” un darbība: “jaunu produktu un pakalpojumu radīšanai, esošo produktu un pakalpojumu attīstīšanai, to realizēšanai tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšanai”.

Papildu informācija, kas sniedzama saskaņā ar vietējās attīstības stratēģiju: 

 • Izziņa vai izdruka no reģistra par deklarēto dzīvesvietu vai reģistrēto juridiskās personas juridisko vai struktūrvienības adresi;
 • Informācija par finanšu un vadības kapacitāti, lai sasniegtu projekta mērķi un rezultātus, piemēram, pieejami finanšu resursi projekta īstenošanai; skaidrs finansēšanas plāns, atspoguļojot ienākumus no esošās uzņēmējdarbības; iesāktas sarunas ar finanšu institūciju; iegūta izglītība; ir pieredze līdzīgu projektu vai darbību īstenošanā; ir piesaistītie speciālisti, darbinieki, ģimenes locekļi,  kas nodod zināšanas, sadarbība ar trešajām personām utml.;
 • Iespējamo risku izvērtējums - projekta iesniegumā izstrādāts pamatots pasākumu plāns identificēto risku novēršanai vai samazināšanai;
 • Informācija par sociāli mazaizsargāto personu iesaisti un/vai nodarbinātību;
 • Informācija par projekta rezultātu ietekmi vietējās teritorijas raksturīgo vērtību, tradīciju, kultūras mantojuma saglabāšanā un popularizēšanā;
 • Projekta iesniegumā jāpamato, kā uzņēmumā iesaistīti/nodarbināti vai tiks iesaistīti/nodarbināti radinieki (tēvs, māte, vecāmāte, vecaistēvs, bērns, mazbērns, adoptētais, adoptētājs, brālis, māsa, pusmāsa, pusbrālis, laulātais);
 • Ja projektā paredzēts radīt jaunas darba vietas vai saglabāt esošās (kalendārā gada griezumā atbilst normālam darba laikam), informācija jāatspoguļo gan projekta iesnieguma tekstā, gan naudas plūsmā. 

 

Rīcība 1.2. Atbalsts lauksaimniecības produktu pārstrādei, tai skaitā pašu saražotās produkcijas iepakošanai, to realizēšanai tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšanai.

Atbalsta apmērs (publiskais finansējums): 192 781,41 Euro.

Projekti īstenojami VRG darbības teritorijā – Baldones novadā, Ikšķiles novadā, Ķeguma novadā, Lielvārdes novadā, Ogres novadā (izņemot Ogres pilsētu).

Maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam: 

 • 50 000 EUR;
 • 70 000 EUR, ja ieguldījumi būvniecībā ir vismaz 70 % no projekta attiecināmo izmaksu summas.

Atbalsta intensitāte:

 • 70 % no projekta attiecināmo izmaksu summas.

Rīcības apraksts:

Paredzēts veicināt lauksaimniecības produktu pārstrādi un iepakošanu, radot pievienoto vērtību lauksaimniecības produktiem, sekmējot nodarbinātību un jauninājumu ieviešanu. Lauksaimniecības produktu pārstrāde ir jebkura darbība ar lauksaimniecības produktu, kuras rezultātā tiek iegūts produkts, kurš arī ir lauksaimniecības produkts, izņemot saimniecībā veiktas darbības, kas vajadzīgas, lai dzīvnieku vai augu produktu sagatavotu pirmajai pārdošanai. Gala produkts izmantojams pārtikā. Projektu var īstenot arī kopprojektā ar citiem atbalsta saņēmējiem. 

Atbilstošā LAP aktivitāte: “Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas” un darbība: “lauksaimniecības produktu pārstrādei realizēšanai tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšanai”.

Papildu informācija, kas jāiesniedz saskaņā ar vietējās attīstības stratēģiju: 

 • Izziņa vai izdruka no reģistra par deklarēto dzīvesvietu vai reģistrēto juridiskās personas juridisko vai struktūrvienības adresi;
 • Informācija par finanšu un vadības kapacitāti, lai sasniegtu projekta mērķi un rezultātus, piemēram, pieejami finanšu resursi projekta īstenošanai; skaidrs finansēšanas plāns, atspoguļojot ienākumus no esošās uzņēmējdarbības; iesāktas sarunas ar finanšu institūciju; iegūta izglītība; ir pieredze līdzīgu projektu vai darbību īstenošanā; ir piesaistītie speciālisti, darbinieki, ģimenes locekļi,  kas nodod zināšanas, sadarbība ar trešajām personām utml.;
 • Iespējamo risku izvērtējums - projekta iesniegumā izstrādāts pamatots pasākumu plāns identificēto risku novēršanai vai samazināšanai;
 • Informācija par sociāli mazaizsargāto personu iesaisti un/vai nodarbinātību;
 • Informācija par pārstrādē izmantotiem (vai plānotiem) pašaudzētiem vai VRG darbības teritorijā iegūtiem produktiem un izejvielām, kā arī to apjoms (procentos) pret kopējo izejvielu apjomu (informācija sniedzama par produktu, kas attiecas uz konkrēto projektu);
 • Informācija par projekta rezultātu ietekmi vietējās teritorijas raksturīgo vērtību, tradīciju, kultūras mantojuma saglabāšanā un popularizēšanā;
 • Projekta iesniegumā jāpamato, kā uzņēmumā iesaistīti/nodarbināti vai tiks iesaistīti/nodarbināti radinieki (tēvs, māte, vecāmāte, vecaistēvs, bērns, mazbērns, adoptētais, adoptētājs, brālis, māsa, pusmāsa, pusbrālis, laulātais);
 • Ja projektā paredzēts radīt jaunas darba vietas vai saglabāt esošās (kalendārā gada griezumā atbilst normālam darba laikam), informācija jāatspoguļo gan projekta iesnieguma tekstā, gan naudas plūsmā. 

 

Rīcība 1.3. Atbalsts vides radīšanai vai labiekārtošanai, kurā tiek realizēta vietējā produkcija, un jaunu realizācijas veidu īstenošana.

Atbalsta apmērs (publiskais finansējums): 74 093,55 Euro.

Projekti īstenojami VRG stratēģijas īstenošanas teritorijā – Baldones novadā, Ikšķiles novadā, Ķeguma novadā, Lielvārdes novadā, Ogres novadā (tajā skaitā Ogres pilsētā, ja atbalsta pretendents ir lauksaimniecības produktu ražotājs, lauksaimniecības produktu pārstrādātājs vai lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība, un šī persona ir reģistrēta vietējās rīcības grupas darbības teritorijā).

Maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam: 

 • 20 000 EUR;
 • 70 000 EUR, ja ieguldījumi būvniecībā ir vismaz 70 % no projekta attiecināmo izmaksu summas.

Atbalsta intensitāte:

 • 70 % no projekta attiecināmo izmaksu summas.

Rīcības apraksts:

Paredzēts veicināt tradicionālu un netradicionālu vietējās produkcijas realizācijas veidu attīstību, piemēram, tirgus laukumi un to aprīkojums, vietējo pārstrādātāju veikali, mobilas un pārvietojamas tirdzniecības vietas, internetveikala izveide, degustāciju saimniecības, kurās notiek lauksaimniecības produktu pārstrāde, mājražotāju un amatnieku centri, vienota koordinējoša institūcija, kas veicinātu PPP biedrība Zied zeme darbības teritorijas vietējo ražotāju produktu realizāciju, tostarp eksportu un tirdzniecību ārpus LV. Atbalstu var saņemt projekta īstenošanai arī Ogres pilsētā, ja atbalsta pretendents ir lauksaimniecības produktu ražotājs, lauksaimniecības produktu pārstrādātājs vai lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība, un šī persona ir reģistrēta vietējās rīcības grupas darbības teritorijā. Projektu var īstenot arī kopprojektā ar citiem atbalsta saņēmējiem. 

Atbilstošā LAP aktivitāte: “Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas” un darbība: “tādas vides radīšanai vai labiekārtošanai, kurā tiek realizēta vietējā produkcija, un jaunu realizācijas veidu ieviešanai” un “lauksaimniecības produktu pārstrādei realizēšanai tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšanai”.

Papildu informācija, kas jāiesniedz saskaņā ar vietējās attīstības stratēģiju: 

 • Izziņa vai izdruka no reģistra par deklarēto dzīvesvietu vai reģistrēto juridiskās personas juridisko vai struktūrvienības adresi;
 • Informācija par finanšu un vadības kapacitāti, lai sasniegtu projekta mērķi un rezultātus, piemēram, pieejami finanšu resursi projekta īstenošanai; skaidrs finansēšanas plāns, atspoguļojot ienākumus no esošās uzņēmējdarbības; iesāktas sarunas ar finanšu institūciju; iegūta izglītība; ir pieredze līdzīgu projektu vai darbību īstenošanā; ir piesaistītie speciālisti, darbinieki, ģimenes locekļi,  kas nodod zināšanas, sadarbība ar trešajām personām utml.;
 • Iespējamo risku izvērtējums - projekta iesniegumā izstrādāts pamatots pasākumu plāns identificēto risku novēršanai vai samazināšanai;
 • Informācija par sociāli mazaizsargāto personu iesaisti un/vai nodarbinātību;
 • Ja projektā paredzēts radīt jaunas darba vietas vai saglabāt esošās (kalendārā gada griezumā atbilst normālam darba laikam), informācija jāatspoguļo gan projekta iesnieguma tekstā, gan naudas plūsmā. 

Rīcība 1.4. Atbalsts darbinieku kompetenču un produktivitātes celšanai. 

Atbalsta apmērs (publiskais finansējums): 49 269,72 Euro.

Projekti īstenojami visā Latvijas teritorijā.

Maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam: 

 • 20 000 EUR;

Atbalsta intensitāte:

 • 70 % no projekta attiecināmo izmaksu summas.

Rīcības apraksts:

Paredzēts veicināt esošo un jaunu darbinieku zināšanu, prasmju un iemaņu paaugstināšanos, sekmējot produktivitāti un uzņēmējdarbības attīstību. Atbalsta darbinieku mācības, kurām ir Izglītības kvalitātes valsts dienestā licencēta vai akreditēta izglītības programma, kurās tiek izsniegts sertifikāts par mācību sekmīgu pabeigšanu, kā arī transportlīdzekļu vadītāja apmācības, ja tiek iegūtas atbilstošās kategorijas transportlīdzekļu vadītāja tiesības. Darba devējs vienojas ar darbiniekiem darba attiecības pēc projekta īstenošanas turpināt vismaz 18 mēnešu (par darbiniekiem tiek maksātas valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas).

Atbilstošā LAP aktivitāte: “Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas” un darbība: “darbinieku produktivitātes kāpināšanai”.

Papildu informācija, kas jāiesniedz saskaņā ar vietējās attīstības stratēģiju: 

 • Izziņa vai izdruka no reģistra par deklarēto dzīvesvietu vai reģistrēto juridiskās personas juridisko vai struktūrvienības adresi;
 • Informācija par finanšu un vadības kapacitāti, lai sasniegtu projekta mērķi un rezultātus, piemēram, pieejami finanšu resursi projekta īstenošanai; skaidrs finansēšanas plāns, atspoguļojot ienākumus no esošās uzņēmējdarbības; iesāktas sarunas ar finanšu institūciju; iegūta izglītība; ir pieredze līdzīgu projektu vai darbību īstenošanā; ir piesaistītie speciālisti, darbinieki, ģimenes locekļi,  kas nodod zināšanas, sadarbība ar trešajām personām utml.;
 • Iespējamo risku izvērtējums - projekta iesniegumā izstrādāts pamatots pasākumu plāns identificēto risku novēršanai vai samazināšanai;
 • Informācija par sociāli mazaizsargāto personu iesaisti un/vai nodarbinātību;
 • Informācija par darba attiecībām pēc projekta īstenošanas (vismaz 18 mēneši) jāatspoguļo gan projekta iesnieguma tekstā, gan naudas plūsmā. 

PROJEKTU ĪSTENOŠANAS TERMIŅŠ:

 • Ja tiek veikta būvniecība, teritorijas labiekārtošana: 2 gadi no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.
 • Pārējiem projektiem - 1 gads no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

PROJEKTU IESNIEGUMU IESNIEGŠANA

Projektu iesniegumus var iesniegt elektroniski, izmantojot Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmu vai, saskaņā ar Elektronisko dokumentu likumu sūtot elektroniski parakstītu dokumentu uz Lauku atbalsta dienesta elektroniskā pasta adresi: lad@lad.gov.lv. Projektu iesniegumus papīra dokumenta formā iesniedz PPP biedrībā “Zied zeme”, Raiņa ielā 11a, Lielvārdē. Papildus informācija Lauku atbalsta dienesta tīmekļvietnē www.lad.gov.lv.

PAPILDINFORMĀCIJA UN KONSULTĀCIJAS

Ar vietējās attīstības stratēģiju varat iepazīties un saņemt bezmaksas konsultācijas PPP biedrībā “Zied zeme”, Raiņa ielā 11a, Lielvārdē, PPP biedrības “Zied zeme” tīmekļvietnē www.ziedzeme.lv vai, sazinoties ar administratīvo vadītāju Lindu Cīruli, tālruņa nr. 25623775, e-pasts: linda@ziedzeme.lv.

 

Izsludinam projektu iesniegumu pieņemšanas 4. kārtu no 2017. gada 3.aprīļa līdz 3.maijam.

Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas 2015-2020 ceturtajā projektu iesniegumu pieņemšanas kārtā piešķirtais atbalsta apmērs 299211.78 Euro, tajā skaitā mērķim Nr.2. - 299211.78 Euro. (sludinājums):

 • Rīcība 2.1. Atbalsts vietējās teritorijas, ieskaitot dabas un kultūras objektu, sakārtošanai pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai.
 • Rīcība 2.2. Atbalsts sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai vietējiem iedzīvotājie
RĪCĪBAS PLĀNS:
Rīcība 2.1. Atbalsts vietējās teritorijas, ieskaitot dabas un kultūras objektu, sakārtošanai pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai.
Atbalsta apmērs: 155479.62 Euro.
Rīcība ir īstenojama VRG darbības teritorijā – Baldones novadā, Ikšķiles novadā, Ķeguma novadā, Lielvārdes novadā, Ogres novadā (izņemot Ogres pilsētu).
Maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam: 
 • 50 000 EUR;
Atbalsta intensitāte:
 • 70 % no projekta attiecināmo izmaksu summas.
Rīcības apraksts:
Rīcības ietvaros paredzēts veicināt radošas, kvalitatīvas un drošas dzīves vides attīstību, publisko pakalpojumu un sabiedrisko aktivitāšu dažādošanu VRG teritorijā (Sakārtota publiskā infrastruktūra, atjaunoti dabas un kultūras objekti, uzlaboti publiskie pakalpojumi un to pieejamība u.c.). Rīcības ietvaros īstenojami TIKAI sabiedriskā labuma projekti, kas nozīmē, ka plānotajam projekta mērķim nav komerciāla rakstura. Projektu rezultāti ir publiski pieejami un par to izmantošanu netiek prasīta samaksa. Projekts nedrīkst arī netieši veicināt uzņēmējdarbību, un tam jābūt nodalāmam no esošās vai plānotās saimnieciskās darbības, izņemot gadījumu, kad atbalsta pretendents saimnieciskās darbības īstenošanai pielāgo vidi personām ar dzirdes, redzes vai kustību traucējumiem, riteņkrēslu un ratiņu lietotājiem (uzbrauktuves, liftus, durvis, tualetes, dušas telpas).
Atbilstošā LAP aktivitāte: 
“Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” un darbība: “vietējās teritorijas, tostarp dabas un kultūras objektu, sakārtošanai pakalpojumu pieejamības, kvalitātes un sasniedzamības labad” un “sabiedrisko aktivitāšu (tostarp apmācības un interešu klubu, sociālās aprūpes vietu, kultūras, vides aizsardzības, sporta un citus brīvā laika pavadīšanas aktivitātes) dažādošanai.”
Papildu informācija, kas sniedzama saskaņā ar vietējās attīstības stratēģiju: 
 • Izziņa vai izdruka no reģistra par deklarēto dzīvesvietu vai reģistrēto juridiskās personas juridisko vai struktūrvienības adresi;
 • Informācija par finanšu un vadības kapacitāti, lai sasniegtu projekta mērķi un rezultātus, piemēram, pieejami finanšu resursi projekta īstenošanai; skaidrs finansēšanas plāns, atspoguļojot ienākumus no esošās uzņēmējdarbības; iesāktas sarunas ar finanšu institūciju; iegūta izglītība; ir pieredze līdzīgu projektu vai darbību īstenošanā; ir piesaistītie speciālisti, darbinieki, ģimenes locekļi,  kas nodod zināšanas, sadarbība ar trešajām personām utml.;
 • Iespējamo risku izvērtējums - projekta iesniegumā izstrādāts pamatots pasākumu plāns identificēto risku novēršanai vai samazināšanai;
 • Informācija par sociāli mazaizsargāto personu iesaisti un/vai nodarbinātību (ja attiecas);
 • Ja atbalsta pretendents ir biedrība vai nodibinājums, tad informācija par līgumiem vai rakstisku vienošanos ar pašvaldību (izņemot patapinājuma, nomas vai īres līgumu), kas saturiski saistīts ar projekta mērķi (ja attiecas). Pavaddokumentos pievieno līguma vai vienošanās kopiju. 
 • Ja atbalsta pretendents ir biedrība vai nodibinājums, tad pavaddokumentos pievieno biedru (biedrībām) vai dibinātāju (nodibinājumiem) saraksts;
 • Informācija, par projekta rezultātu publisku pieejamību neierobežotā vai ierobežotā laikā (neskaitot sezonalitāti);
 • Informācija, vai projekta rezultāti ir pielietojami, izmantojami citām sabiedrības grupām, nozarēm, organizācijām, ģeogrāfiskām teritorijām utml. (multiplikatīvais efekts).
Rīcība 2.2. Atbalsts sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem. 
Atbalsta apmērs:  143732.16 Euro.
Projekti īstenojami VRG darbības teritorijā – Baldones novadā, Ikšķiles novadā, Ķeguma novadā, Lielvārdes novadā, Ogres novadā (izņemot Ogres pilsētu).
Maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam: 
 • 10 000 EUR;
Atbalsta intensitāte:
 • 90 % no projekta attiecināmo izmaksu summas.
Rīcības apraksts:
Rīcības ietvaros paredzēts veicināt sabiedrisko aktivitāšu (ieskaitot apmācību un interešu klubus, sociālās aprūpes vietas, kultūras, vides aizsardzības, sporta un citas brīvā laika pavadīšanas aktivitātes) dažādošanu iedzīvotāju radošai un profesionālai pilnveidei. Rīcības ietvaros īstenojami TIKAI sabiedriskā labuma projekti, kas nozīmē, ka plānotajam projekta mērķim nav komerciāla rakstura. Projektu rezultāti ir publiski pieejami un par to izmantošanu netiek prasīta samaksa. Projekts nedrīkst arī netieši veicināt uzņēmējdarbību, un tam jābūt nodalāmam no esošās vai plānotās saimnieciskās darbības. Projektos attiecināmas arī mācību izmaksas, ja projektu īsteno biedrība vai nodibinājums un piedalās vismaz pieci dalībnieki, taču šajā gadījumā nav attiecināma pamatlīdzekļu iegāde, kā arī pēc projekta pabeigšanas nav attiecināmas ar projektu saistītā personāla atalgojuma izmaksas un darbības nodrošināšanas izmaksas.
Atbilstošā LAP aktivitāte: 
“Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” un darbība: “vietējās teritorijas, tostarp dabas un kultūras objektu, sakārtošanai pakalpojumu pieejamības, kvalitātes un sasniedzamības labad” un “sabiedrisko aktivitāšu (tostarp apmācības un interešu klubu, sociālās aprūpes vietu, kultūras, vides aizsardzības, sporta un citus brīvā laika pavadīšanas aktivitātes) dažādošanai.
Papildu informācija, kas sniedzama saskaņā ar vietējās attīstības stratēģiju: 
 • Izziņa vai izdruka no reģistra par deklarēto dzīvesvietu vai reģistrēto juridiskās personas juridisko vai struktūrvienības adresi;
 • Informācija par finanšu un vadības kapacitāti, lai sasniegtu projekta mērķi un rezultātus, piemēram, pieejami finanšu resursi projekta īstenošanai; skaidrs finansēšanas plāns, atspoguļojot ienākumus no esošās uzņēmējdarbības; iesāktas sarunas ar finanšu institūciju; iegūta izglītība; ir pieredze līdzīgu projektu vai darbību īstenošanā; ir piesaistītie speciālisti, darbinieki, ģimenes locekļi,  kas nodod zināšanas, sadarbība ar trešajām personām utml.;
 • Iespējamo risku izvērtējums - projekta iesniegumā izstrādāts pamatots pasākumu plāns identificēto risku novēršanai vai samazināšanai;
 • Informācija par sociāli mazaizsargāto personu iesaisti un/vai nodarbinātību (ja attiecas);
 • Ja atbalsta pretendents ir biedrība vai nodibinājums, tad informācija par līgumiem vai rakstisku vienošanos ar pašvaldību (izņemot patapinājuma, nomas vai īres līgumu), kas saturiski saistīts ar projekta mērķi (ja attiecas). Pavaddokumentos pievieno līguma vai vienošanās kopiju. 
 • Ja atbalsta pretendents ir biedrība vai nodibinājums, tad pavaddokumentos pievieno biedru (biedrībām) vai dibinātāju (nodibinājumiem) saraksts;
 • Informācija, par projekta rezultātu publisku pieejamību neierobežotā vai ierobežotā laikā (neskaitot sezonalitāti);
 • Informācija, vai projekta rezultāti ir pielietojami, izmantojami citām sabiedrības grupām, nozarēm, organizācijām, ģeogrāfiskām teritorijām utml. (multiplikatīvais efekts).
PROJEKTU ĪSTENOŠANAS TERMIŅŠ
 • Ja tiek veikta būvniecība, teritorijas labiekārtošana: 2 gadi no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.
 • Ja projektā paredzēta attiecināmo izmaksu pozīcija personāla atalgojumam un darbības nodrošināšanai, kas nepārsniedz 15% no projekta kopējās attiecināmo izmaksu summas: 2 gadi no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.
 • Pārējiem projektiem: 1 gads no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

PROJEKTU IESNIEGUMU IESNIEGŠANA
Projektu iesniegumus var iesniegt līdz 2017. gada 3.maijam plkst. 23:59 elektroniski, izmantojot Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmu vai, saskaņā ar Elektronisko dokumentu likumu sūtot elektroniski parakstītu dokumentu uz Lauku atbalsta dienesta elektroniskā pasta adresi: lad@lad.gov.lv. Projektu iesniegumus papīra dokumenta formā iesniedz PPP biedrība “Zied zeme”, Raiņa ielā 11a, Lielvārdē līdz 2017. gada 3.maijam plkst 17:00. Papildus informācija Lauku atbalsta dienesta tīmekļvietnē www.lad.gov.lv.

PAPILDINFORMĀCIJA UN KONSULTĀCIJAS
Ar vietējās attīstības stratēģiju varat iepazīties un saņemt bezmaksas konsultācijas PPP biedrībā “Zied zeme”, Raiņa ielā 11a, Lielvārdē, PPP biedrības “Zied zeme” tīmekļvietnē www.ziedzeme.lv vai, sazinoties ar administratīvo vadītāju Lindu Cīruli, tālruņa nr. 25623775, e-pasts: linda@ziedzeme.lv.
PPP biedrība “Zied zeme” izsludina projektu iesniegumu pieņemšanas 5. kārtu no 2017. gada 11.septembra līdz 11.oktobrim.

Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas 2015-2020 piektajā projektu iesniegumu pieņemšanas kārtā piešķirtais atbalsta apmērs 227691,51 Euro, tajā skaitā 1. mērķim “Labvēlīga vide uzņēmējdarbībai un vietējās ekonomikas stiprināšana” - 227691,51 Euro.

Projektu iesniegumi tiks pieņemti sekojošās rīcībās:
 • Rīcība 1.2. Atbalsts lauksaimniecības produktu pārstrādei, tai skaitā pašu saražotās produkcijas iepakošanai, to realizēšanai tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšanai.
 • Rīcība 1.3. Atbalsts vides radīšanai vai labiekārtošanai, kurā tiek realizēta vietējā produkcija, un jaunu realizācijas veidu īstenošana.

RĪCĪBAS PLĀNS:
Rīcība 1.2. Atbalsts lauksaimniecības produktu pārstrādei, tai skaitā pašu saražotās produkcijas iepakošanai, to realizēšanai tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšanai.
Atbalsta apmērs (publiskais finansējums): 99308.25 Euro.
Projekti īstenojami VRG darbības teritorijā – Baldones novadā, Ikšķiles novadā, Ķeguma novadā, Lielvārdes novadā, Ogres novadā (izņemot Ogres pilsētu).
Maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam: 
- 50 000 EUR;
- 70 000 EUR, ja ieguldījumi būvniecībā ir vismaz 70 % no projekta attiecināmo izmaksu summas.
Atbalsta intensitāte:
- 70 % no projekta attiecināmo izmaksu summas.
Rīcības apraksts:
Paredzēts veicināt lauksaimniecības produktu pārstrādi un iepakošanu, radot pievienoto vērtību lauksaimniecības produktiem, sekmējot nodarbinātību un jauninājumu ieviešanu. Lauksaimniecības produktu pārstrāde ir jebkura darbība ar lauksaimniecības produktu, kuras rezultātā tiek iegūts produkts, kurš arī ir lauksaimniecības produkts, izņemot saimniecībā veiktas darbības, kas vajadzīgas, lai dzīvnieku vai augu produktu sagatavotu pirmajai pārdošanai. Gala produkts izmantojams pārtikā. Projektu var īstenot arī kopprojektā ar citiem atbalsta saņēmējiem. 
Atbilstošā LAP aktivitāte: “Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas” un darbība: “lauksaimniecības produktu pārstrādei realizēšanai tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšanai”.
Papildu informācija, kas jāiesniedz saskaņā ar vietējās attīstības stratēģiju: 
∗ Izziņa vai izdruka no reģistra par deklarēto dzīvesvietu vai reģistrēto juridiskās personas juridisko vai struktūrvienības adresi;
∗ Informācija par finanšu un vadības kapacitāti, lai sasniegtu projekta mērķi un rezultātus, piemēram, pieejami finanšu resursi projekta īstenošanai; skaidrs finansēšanas plāns, atspoguļojot ienākumus no esošās uzņēmējdarbības; iesāktas sarunas ar finanšu institūciju; iegūta izglītība; ir pieredze līdzīgu projektu vai darbību īstenošanā; ir piesaistītie speciālisti, darbinieki, ģimenes locekļi,  kas nodod zināšanas, sadarbība ar trešajām personām utml.;
∗ Iespējamo risku izvērtējums - projekta iesniegumā izstrādāts pamatots pasākumu plāns identificēto risku novēršanai vai samazināšanai;
∗ Informācija par sociāli mazaizsargāto personu iesaisti un/vai nodarbinātību;
∗ Informācija par pārstrādē izmantotiem (vai plānotiem) pašaudzētiem vai VRG darbības teritorijā iegūtiem produktiem un izejvielām, kā arī to apjoms (procentos) pret kopējo izejvielu apjomu (informācija sniedzama par produktu, kas attiecas uz konkrēto projektu);
∗ Informācija par projekta rezultātu ietekmi vietējās teritorijas raksturīgo vērtību, tradīciju, kultūras mantojuma saglabāšanā un popularizēšanā;
∗ Projekta iesniegumā jāpamato, kā uzņēmumā iesaistīti/nodarbināti vai tiks iesaistīti/nodarbināti radinieki (tēvs, māte, vecāmāte, vecaistēvs, bērns, mazbērns, adoptētais, adoptētājs, brālis, māsa, pusmāsa, pusbrālis, laulātais);
∗ Ja projektā paredzēts radīt jaunas darba vietas vai saglabāt esošās (kalendārā gada griezumā atbilst normālam darba laikam), informācija jāatspoguļo gan projekta iesnieguma tekstā, gan naudas plūsmā. 

Rīcība 1.3. Atbalsts vides radīšanai vai labiekārtošanai, kurā tiek realizēta vietējā produkcija, un jaunu realizācijas veidu īstenošana.
Atbalsta apmērs (publiskais finansējums): 128383,26 Euro.
Projekti īstenojami VRG stratēģijas īstenošanas teritorijā – Baldones novadā, Ikšķiles novadā, Ķeguma novadā, Lielvārdes novadā, Ogres novadā (tajā skaitā Ogres pilsētā, ja atbalsta pretendents ir lauksaimniecības produktu ražotājs, lauksaimniecības produktu pārstrādātājs vai lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība, un šī persona ir reģistrēta vietējās rīcības grupas darbības teritorijā).
Maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam: 
- 20 000 EUR;
- 70 000 EUR, ja ieguldījumi būvniecībā ir vismaz 70 % no projekta attiecināmo izmaksu summas.
Atbalsta intensitāte:
- 70 % no projekta attiecināmo izmaksu summas.
Rīcības apraksts:
Paredzēts veicināt tradicionālu un netradicionālu vietējās produkcijas realizācijas veidu attīstību, piemēram, tirgus laukumi un to aprīkojums, vietējo pārstrādātāju veikali, mobilas un pārvietojamas tirdzniecības vietas, internetveikala izveide, degustāciju saimniecības, kurās notiek lauksaimniecības produktu pārstrāde, mājražotāju un amatnieku centri, vienota koordinējoša institūcija, kas veicinātu PPP biedrība Zied zeme darbības teritorijas vietējo ražotāju produktu realizāciju, tostarp eksportu un tirdzniecību ārpus LV. Atbalstu var saņemt projekta īstenošanai arī Ogres pilsētā, ja atbalsta pretendents ir lauksaimniecības produktu ražotājs, lauksaimniecības produktu pārstrādātājs vai lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība, un šī persona ir reģistrēta vietējās rīcības grupas darbības teritorijā. Projektu var īstenot arī kopprojektā ar citiem atbalsta saņēmējiem. 
Atbilstošā LAP aktivitāte: “Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas” un darbība: “tādas vides radīšanai vai labiekārtošanai, kurā tiek realizēta vietējā produkcija, un jaunu realizācijas veidu ieviešanai” un “lauksaimniecības produktu pārstrādei realizēšanai tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšanai”.
Papildu informācija, kas jāiesniedz saskaņā ar vietējās attīstības stratēģiju: 
∗ Izziņa vai izdruka no reģistra par deklarēto dzīvesvietu vai reģistrēto juridiskās personas juridisko vai struktūrvienības adresi;
∗ Informācija par finanšu un vadības kapacitāti, lai sasniegtu projekta mērķi un rezultātus, piemēram, pieejami finanšu resursi projekta īstenošanai; skaidrs finansēšanas plāns, atspoguļojot ienākumus no esošās uzņēmējdarbības; iesāktas sarunas ar finanšu institūciju; iegūta izglītība; ir pieredze līdzīgu projektu vai darbību īstenošanā; ir piesaistītie speciālisti, darbinieki, ģimenes locekļi,  kas nodod zināšanas, sadarbība ar trešajām personām utml.;
∗ Iespējamo risku izvērtējums - projekta iesniegumā izstrādāts pamatots pasākumu plāns identificēto risku novēršanai vai samazināšanai;
∗ Informācija par sociāli mazaizsargāto personu iesaisti un/vai nodarbinātību;
∗ Ja projektā paredzēts radīt jaunas darba vietas vai saglabāt esošās (kalendārā gada griezumā atbilst normālam darba laikam), informācija jāatspoguļo gan projekta iesnieguma tekstā, gan naudas plūsmā. 

PROJEKTU ĪSTENOŠANAS TERMIŅŠ:
- Ja tiek veikta būvniecība, teritorijas labiekārtošana: 2 gadi no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.
- Pārējiem projektiem - 1 gads no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

PROJEKTU IESNIEGUMU IESNIEGŠANA
Projektu iesniegumus var iesniegt līdz 2017. gada 11. oktobrim elektroniski, izmantojot Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmu vai, saskaņā ar Elektronisko dokumentu likumu sūtot elektroniski parakstītu dokumentu uz Lauku atbalsta dienesta elektroniskā pasta adresi: lad@lad.gov.lv. Projektu iesniegumus papīra dokumenta formā iesniedz PPP biedrība “Zied zeme”, Raiņa ielā 11a, Lielvārdē līdz 2017. gada 11.oktobra plkst. 17:00. Papildus informācija Lauku atbalsta dienesta tīmekļvietnē www.lad.gov.lv.

PAPILDINFORMĀCIJA UN KONSULTĀCIJAS
Ar vietējās attīstības stratēģiju varat iepazīties un saņemt bezmaksas konsultācijas PPP biedrībā “Zied zeme”, Raiņa ielā 11a, Lielvārdē, PPP biedrības “Zied zeme” tīmekļvietnē www.ziedzeme.lv vai, sazinoties ar administratīvo vadītāju Lindu Cīruli, tālruņa nr. 25623775, e-pasts: linda@ziedzeme.lv.

VAIRĀK

Konsultācijas

PPP biedrība "Zied zeme" izsludina projektu iesniegumu pieņemšanas 6. kārtu no 2018. gada 27. marta līdz 27. aprīlim.

 

Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas 2015-2020 sestajā projektu iesniegumu pieņemšanas kārtā piešķirtais atbalsta apmērs 255882.28 Euro, tajā skaitā 1. mērķim "Labvēlīga vide uzņēmējdarbībai un vietējās ekonomikas stiprināšana" - 255882.28 Euro.

Projektu iesniegumi tiks pieņemti rīcībā Nr. 1.3. Atbalsts vides radīšanai vai labiekārtošanai, kurā tiek realizēta vietējā produkcija, un jaunu realizācijas veidu īstenošana.

Atbalsta apmērs (publiskais finansējums): 255882.28 Euro.

Projekti īstenojami VRG stratēģijas īstenošanas teritorijā - Baldones novadā, Ikšķiles novadā, Ķeguma novadā, Lielvārdes novadā, Ogres novadā (tajā skaitā Ogres pilsētā, ja atbalsta pretendents ir lauksaimniecības produktu ražotājs, lauksaimniecības produktu pārstrādātājs vai lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība, un šī persona ir reģistrēta vietējās rīcības grupas darbības teritorijā).

Maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam: 

- 20 000 EUR;
- 70 000 EUR, ja ieguldījumi būvniecībā ir vismaz 70 % no projekta attiecināmo izmaksu summas.

Atbalsta intensitāte:

- 70 % no projekta attiecināmo izmaksu summas.

 

Atbalsta pretendents:

Juridiska persona vai fiziska persona, kura veic saimniecisko darbību un kuras apgrozījums ir ne vairāk kā 70 000 euro noslēgtajā gadā pirms projekta iesniegšanas, vai vietējā pašvaldība un lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība. Ja projektu īsteno pilsētā, kurā ir vairāk nekā 15 000 iedzīvotāju, atbalsta pretendents ir lauksaimniecības produktu ražotājs, lauksaimniecības produktu pārstrādātājs vai lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība, un šī persona ir reģistrēta vietējās rīcības grupas darbības teritorijā.

 

Rīcības apraksts:

Paredzēts veicināt tradicionālu un netradicionālu vietējās produkcijas realizācijas veidu attīstību, piemēram, tirgus laukumi un to aprīkojums, vietējo pārstrādātāju veikali, mobilas un pārvietojamas tirdzniecības vietas, internetveikala izveide, degustāciju saimniecības, kurās notiek lauksaimniecības produktu pārstrāde, mājražotāju un amatnieku centri, vienota koordinējoša institūcija, kas veicinātu PPP biedrība Zied zeme darbības teritorijas vietējo ražotāju produktu realizāciju, tostarp eksportu un tirdzniecību ārpus LV. Atbalstu var saņemt projekta īstenošanai arī Ogres pilsētā, ja atbalsta pretendents ir lauksaimniecības produktu ražotājs, lauksaimniecības produktu pārstrādātājs vai lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība, un šī persona ir reģistrēta vietējās rīcības grupas darbības teritorijā. Projektu var īstenot arī kopprojektā ar citiem atbalsta saņēmējiem. 


Atbilstošā LAP aktivitāte: "Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas" un darbība: "tādas vides radīšanai vai labiekārtošanai, kurā tiek realizēta vietējā produkcija, un jaunu realizācijas veidu ieviešanai".


Papildu informācija, kas jāiesniedz saskaņā ar vietējās attīstības stratēģiju: 


 • Atbalsta pretendenta pašnovērtējums par projekta atbilstību vietējās attīstības stratēģijā attiecīgajai rīcībai noteiktajiem projektu vērtēšanas kritērijiem, norādot katram kritērijam atbilstošo punktu skaitu un pamatojot punktu skaita atbilstību.
 • Izziņa vai izdruka no reģistra par deklarēto dzīvesvietu vai reģistrēto juridiskās personas juridisko vai struktūrvienības adresi;
 • Informācija par finanšu un vadības kapacitāti, lai sasniegtu projekta mērķi un rezultātus, piemēram, pieejami finanšu resursi projekta īstenošanai; skaidrs finansēšanas plāns, atspoguļojot ienākumus no esošās uzņēmējdarbības; iesāktas sarunas ar finanšu institūciju; iegūta izglītība; ir pieredze līdzīgu projektu vai darbību īstenošanā; ir piesaistītie speciālisti, darbinieki, ģimenes locekļi,  kas nodod zināšanas, sadarbība ar trešajām personām utml.;
 • Iespējamo risku izvērtējums - projekta iesniegumā izstrādāts pamatots pasākumu plāns identificēto risku novēršanai vai samazināšanai;
 • Informācija par sociāli mazaizsargāto personu iesaisti un/vai nodarbinātību;
 • Ja projektā paredzēts radīt jaunas darba vietas vai saglabāt esošās (kalendārā gada griezumā atbilst normālam darba laikam), informācija jāatspoguļo gan projekta iesnieguma tekstā, gan naudas plūsmā. 

 

Projektu īstenošanas termiņš:

- Ja tiek veikta būvniecība, teritorijas labiekārtošana: 2 gadi no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.
- Pārējiem projektiem - 1 gads no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

 

Papildinformācija un konsultācijas:

Ar vietējās attīstības stratēģiju varat iepazīties un saņemt bezmaksas konsultācijas PPP biedrībā "Zied zeme", Raiņa ielā 11a, Lielvārdē, PPP biedrības "Zied zeme" tīmekļvietnē www.ziedzeme.lv sadaļā PROJEKTU KONKURSS vai, sazinoties ar administratīvo vadītāju Lindu Cīruli, tālruņa nr. 25623775, e-pasts: linda@ziedzeme.lv, vai projektu konsultantu Māri Cīruli, tālruņa nr. 29782159, e-pasts: maris@ziedzeme.lv.


Projektu iesniegumu iesniegšana:

Projektu iesniegumus var iesniegt līdz 2018. gada 27. aprīlim elektroniski, izmantojot Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmu vai, saskaņā ar Elektronisko dokumentu likumu sūtot elektroniski parakstītu dokumentu uz Lauku atbalsta dienesta elektroniskā pasta adresi: lad@lad.gov.lv. Projektu iesniegumus papīra dokumenta formā iesniedz PPP biedrība "Zied zeme", Raiņa ielā 11a, Lielvārdē līdz 2018. gada 27. aprīļa plkst. 17:00. Papildus informācija Lauku atbalsta dienesta tīmekļvietnē www.lad.gov.lv.

 

2015.gada 13.oktobra MK noteikumi Nr.590 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība lauku attīstībai apakšpasākumā "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju"

Projektu konkursa sludinājums

Projekta iesnieguma veidlapa (Rīcība Nr. 1.3.)

Paraugs projekta iesnieguma aizpildīšanai (Rīcība Nr. 1.3.)

Pašnovērtējums par projekta atbilstību 1.3.rīcībai

Finanšu informācija (pieteikuma C.sadaļa) iesniegšanai EPS

Atbalsta pretendenta deklarācija (1.pielikums MK 30.09.2014. noteikumiem Nr.598)

Uzskaites veidlapa par saņemto de minimis atbalstu (1.pielikums MK 02.12.2014. noteikumiem Nr.740)