Publicēti visi PPP biedrība "Zied zeme" nepārtrauktās LEADER projektu kārtas vērtēšanas rezultāti!

11.03.2022

Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas 2015-2020 nepārtrauktā projektu iesniegumu pieņemšanas kārtā piešķirtais atbalsta apmērs “Labvēlīga vide uzņēmējdarbībai un vietējās ekonomikas stiprināšana” īstenošanai bija izsludināts 829 230,34 EUR apmērā. 

 

Projektu konkursa rezultātā, 

·         Rīcība Nr. 1.1. Atbalsts jaunu produktu un pakalpojumu radīšanai, esošo produktu un pakalpojumu attīstīšanai, to realizēšanai tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšanai., saņemti 27 projektu pieteikumi, no tiem ar padomes lēmumu apstiprināti 15 projekti.

·         Rīcība  Nr. 1.2. Atbalsts lauksaimniecības produktu pārstrādei, tai skaitā pašu saražotās produkcijas iepakošanai, to realizēšanai tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšanai, saņemti 9 projektu pieteikumi, no tiem ar padomes lēmumu apstiprināti 5 projekti.

·         Rīcība 1.3. vides radīšanai vai labiekārtošanai, kurā tiek realizēta vietējā produkcija, un jaunu realizācijas veidu īstenošana, saņemts 1 projekta pieteikums, ar padomes lēmumu apstiprināti 1 projekti.

 

Kopējais pieprasītais atbalsta apmērs, uzņēmējdarbības rīcību īstenošanai, ir 1 000 810 EUR, kas par 171 579, 66 pārsniedz pieejamo.  

  LEADER projektu iesniegumi, kas iesniegt laika periodā no 10.01.-14.02.2022

  LEADER projektu iesniegumi, kas iesniegt laika periodā no 15.02.-10.03.2022.

Lēmums par projekta atbilstību PPP biedrība "Zied zeme" Sabiedrības virzītas vietējās attīstības (SVVA) stratēģijai un individuālo projekta vērtēšanas kritēriju kopsavilkums 5 darba dienu laikā tiks iesniegts Lauku atbalsta dienesta EPS sistēmā.

Papildu informācija:

Linda Cīrule,

SVVA administratīvā vadītāja. 

Tālruņa nr. 25623775

E-pasts:  linda@ziedzeme.lv

image, 452x71px, 28.81 KB