PPP biedrības "Zied zeme" 2020. gada pārskats

30.06.2021

29. jūnijā tiešsaistē norisinājās PPP biedrības "Zied zeme" Biedru Sapulce, kurā tika apstiprināts biedrības 2020. gada pārskats, kuru sagatavoja biedrības valde. Kopā ar gada pārskatu, biedrības biedriem bija iespēja iepazīties ar pozitīvu zvērināta revidenta atzinumu par valdes sagatavoto 2020. gada pārskatu.

PPP biedrības "Zied zeme" gada pārskatā ir apkopots visas biedrības īstenotās aktivitātes 2020. gadā:

  • Starptautiskajos sadarbības projektos -  "Smart Villages LEADER Network", "Local CraftUp" un "European cooperation project of coworking spaces".
  • Nacionāla līmeņa sadarbības projektos  - "KOPA / Kopienu pārdomāta attīstība" un “Apkārt Rīgai – vienots tūrisma piedāvājums”.
  • LEADER pieejas īstenošanā, organizējot 3 projektu kārtas arī pandēmijas apstākļos.
  • Kopfinansēsanas platformā Projektubanka.lv, publicējot 29 projektos no 66 iesniegtajiem projektiem. 
Lai gan biedrības darbību būtiski ietekmēja Covid 19 pandēmijas ierobežošanas noteikumi, liedzot klātiens tikšanos un pulcēšanos, tika apturēta aktīva starptautisko projekta aktivitāšu īstenošana, pieredzes apmaiņas braucieni un zināšanu pārnese, tomēr biedrība 2020. gadā pielāgojās jaunajiem apstākļiem un aktīvi uzsāka iedzīvotāju aktivizēšanu, izglītošana un informēšanu sociālajos tīklos.

2020. gada pārskata saturs:

  • Vadības ziņojuma 1-36.lpp.
  • Finanšu pārskata 37-39.lpp.
  • Finanšu pārskata pielikuma 40-44.lpp.
  • Administratīvo izdevumu pārskata 44-45.lpp.

 

Gada pārskata latviešu valodā pieejams šeit:

PPP biedrības "Zied zeme" 2020. gada pārskats. 

 

image, 452x71px, 28.81 KB

Publisko un privāto partnerattiecību biedrība „Zied zeme” īsteno Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam apakšpasākumā "Vietējās rīcības grupas darbības nodrošināšana un teritorijas aktivizēšana". Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē.