PPP biedrība “Zied zeme” izsludina nepārtraukto projektu iesniegumu pieņemšanas kārtu!

14.09.2022

Kopā stratēģiskā mērķa “Labvēlīga vide uzņēmējdarbībai un vietējās ekonomikas stiprināšana” īstenošanai:  423 596.33  EUR. 

Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas 2015-2020 nepārtrauktā projektu iesniegumu pieņemšanas kārtā piešķirtais atbalsta apmērs:

 • jaunu produktu un pakalpojumu radīšanai, esošo produktu un pakalpojumu attīstīšanai, to realizēšanai tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšanai: 169 438.53  EUR
 • lauksaimniecības produktu pārstrādei, tai skaitā pašu saražotās produkcijas iepakošanai, to realizēšanai tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšanai: 211 798.16 EUR
 • vides radīšanai vai labiekārtošanai, kurā tiek realizēta vietējā produkcija, un jaunu realizācijas veidu īstenošana: 42 359.63 EUR

kopā stratēģiskā mērķa “Labvēlīga vide uzņēmējdarbībai un vietējās ekonomikas stiprināšana” īstenošanai:  423 596.33  EUR. 


image, 450x320px, 107.78 KB
!!! PPP biedrība Zied zeme PAZIŅO!

Rīcībā 1.1. "Atbalsts jaunu produktu un pakalpojumu radīšanai, esošo produktu un pakalpojumu attīstīšanai, to realizēšanai tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšanai" ir iesniegti 4 projekti par kopējo summu 137454.81 EUR
apgūstot 80% no no konkrētajā kārtā pieejamā finansējuma.
PPP biedrība Zied zeme turpina pieņemt projektu iesniegumus līdz 20.11.2022.

Pēc projektu iesniegšanas termiņa beigām,  projektu iesniegumus apkopos un sarindos atbilstoši vietējās attīstības stratēģijas konkrētajai rīcībai noteiktajiem projektu vērtēšanas kritērijiem.

Paziņojums par nepārtrauktās kārtas apturēšanu rīcībā Nr. 1.1. Atbalsts jaunu produktu un pakalpojumu radīšanai, esošo produktu un pakalpojumu attīstīšanai, to realizēšanai tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšanai.
image, 450x320px, 107 KB
Projektu iesniegumi tiks pieņemti rīcībā Nr. 1.2. Atbalsts lauksaimniecības produktu pārstrādei, tai skaitā pašu saražotās produkcijas iepakošanai, to realizēšanai tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšanai.
Atbalsta apmērs (publiskais finansējums): 211 798.16  EUR.

Projekti īstenojami PPP biedrības “Zied zeme” darbības teritorijā: Ķekavas novada Baldones pilsētā un pagastā, un Ogres novadā, izņemot Ogres pilsētu.
Maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam: 
 • 50 000 EUR;
 • 70 000 EUR, ja ieguldījumi būvniecībā ir vismaz 70 % no projekta attiecināmo izmaksu summas.
Atbalsta intensitāte:
 • 70 % no projekta attiecināmo izmaksu summas.
Rīcības apraksts:
Paredzēts veicināt lauksaimniecības produktu pārstrādi un iepakošanu, radot pievienoto vērtību lauksaimniecības produktiem, sekmējot nodarbinātību un jauninājumu ieviešanu. Lauksaimniecības produktu pārstrāde ir jebkura darbība ar lauksaimniecības produktu, kuras rezultātā tiek iegūts produkts, kurš arī ir lauksaimniecības produkts, izņemot saimniecībā veiktas darbības, kas vajadzīgas, lai dzīvnieku vai augu produktu sagatavotu pirmajai pārdošanai. Gala produkts izmantojams pārtikā. Atbalsta saņēmējs, īstenojot projektu, reģistrējas vai tiek atzīts Pārtikas un veterinārajā dienestā. Projektu var īstenot arī kopprojektā ar citiem atbalsta saņēmējiem. 
Atbilstošā LAP aktivitāte: “Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas” un darbība: “lauksaimniecības produktu pārstrādei realizēšanai tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšanai”.
Papildu informācija, kas jāiesniedz saskaņā ar vietējās attīstības stratēģiju: 
 • Par esošajām darba vietām un jaunu darba vietu (kalendāra gadā atbilst normālam darba laikam) radīšanu nozarē, kurā īsteno projektu. Par darba vietām kas tiek radītas sociāli mazaizsargātām personām. Atbilstošas darbaspēka izmaksas norādītas arī C sadaļā.
 • Par to, kā ar projektu saistītajā nozarē saimnieciskajā darbībā iesaistīti/nodarbināti vai plānots iesaistīt/nodarbināt radiniekus (tēvs, māte, vecāmāte, vecaistēvs, bērns, mazbērns, adoptētais, adoptētājs, brālis, māsa, pusmāsa, pusbrālis, laulātais).
 • Izpētīts un aprakstīts tirgus/nozare, kas pamato projekta nepieciešamību un dzīvotspēju.
 • Izpētīts un aprakstīts konkurents, kas pamato projekta nepieciešamību un dzīvotspēju.
 • Izpētīts un aprakstīts klienta/pircēja profils, vajadzības un pieprasījums, kas pamato projekta nepieciešamību un dzīvotspēju.
 • Projekta iesniegumam pievienota bankas konta atlikuma izdruka vai cits dokuments, kas pierāda spēju finansēt projektu, kā arī projekta iesniegumā aprakstīta projekta finansēšana.
 • Projekta iesniegumam pievienota izglītības dokumenta kopija, un/vai projekta iesniegumā detalizēti aprakstīta atbalsta pretendenta vai piesaistītā personāla pieredze/zināšanas/izglītība, kas saistīta ar projekta īstenošanas nozari un, kas pierāda vadības kapacitāti, lai sasniegtu projekta mērķi un rezultātus.
 • Kopā ar projekta iesniegumu iesniegti visi nepieciešamie pavaddokumenti, tostarp vismaz būvniecības ieceres skice un izmaksu kontroltāme/provizoriskā tāme, kas pamato izmaksu atbilstību tirgus cenām, ja projekta izmaksās paredzēta būvniecība, teritorijas labiekārtošana, pārbūve vai būves atjaunošana.
 • Vai atbalsta pretendents ir nacionālās pārtikas kvalitātes shēmas, bioloģiskās lauksaimniecības shēmas, aizsargātu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu, aizsargātu cilmes vietas nosaukumu shēmas vai garantētu tradicionālo īpatnību shēmas operators (pievieno atbilstošu dokumentu kopijas) vai projekta uzraudzības periodā plāno par tādu kļūt.
 • Vai un kā plānots iepakot, marķēt un realizēt produkciju mazumtirdzniecībā.
 • Vai projekta budžetā paredzēts finansējums ar sabiedriskām attiecībām saistītām izmaksām, kas nepieciešamas atbalsta pretendenta produktu atpazīstamības tēla veidošanai.
image, 450x320px, 102.06 KB
Projektu iesniegumi tiks pieņemti rīcībā Nr. 1.3. Atbalsts vides radīšanai vai labiekārtošanai, kurā tiek realizēta vietējā produkcija, un jaunu realizācijas veidu īstenošana.
Atbalsta apmērs (publiskais finansējums): 42 359.63  Euro.

Projekti īstenojami PPP biedrības “Zied zeme” stratēģijas īstenošanas teritorijā: Ķekavas novada Baldones pilsētā un pagastā, un Ogres novadā tajā skaitā Ogres pilsētā, ja atbalsta pretendents ir lauksaimniecības produktu ražotājs, lauksaimniecības produktu pārstrādātājs vai lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība un šī persona ir reģistrēta vietējās rīcības grupas darbības teritorijā.
Maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam: 
 • 20 000 EUR;
 • 70 000 EUR, ja ieguldījumi būvniecībā ir vismaz 70 % no projekta attiecināmo izmaksu summas.
Atbalsta intensitāte:
 • 70 % no projekta attiecināmo izmaksu summas.
Atbalsta pretendents:
Juridiska persona vai fiziska persona, kura veic saimniecisko darbību un kuras apgrozījums ir ne vairāk kā 150 000 EUR noslēgtajā gadā pirms projekta iesniegšanas, vai vietējā pašvaldība un lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība. Ja projektu īsteno pilsētā, kurā ir vairāk nekā 15 000 iedzīvotāju, atbalsta pretendents ir lauksaimniecības produktu ražotājs, lauksaimniecības produktu pārstrādātājs vai lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība, un šī persona ir reģistrēta vietējās rīcības grupas darbības teritorijā.
Rīcības apraksts:
Paredzēts veicināt tradicionālu un netradicionālu vietējās produkcijas realizācijas veidu attīstību, piemēram, tirgus laukumi un to aprīkojums, vietējo pārstrādātāju veikali, mobilas un pārvietojamas tirdzniecības vietas, internetveikala izveide, degustāciju saimniecības, kurās notiek lauksaimniecības produktu pārstrāde, mājražotāju un amatnieku centri, vienota koordinējoša institūcija, kas veicinātu PPP biedrība Zied zeme darbības teritorijas vietējo ražotāju produktu realizāciju, tostarp eksportu un tirdzniecību ārpus LV. Atbalstu var saņemt projekta īstenošanai arī Ogres pilsētā, ja atbalsta pretendents ir lauksaimniecības produktu ražotājs, lauksaimniecības produktu pārstrādātājs vai lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība, un šī persona ir reģistrēta vietējās rīcības grupas darbības teritorijā. Projektu var īstenot arī kopprojektā ar citiem atbalsta saņēmējiem. 
Atbilstošā LAP aktivitāte: “Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas” un darbība “vietējās produkcijas realizēšanai paredzētas vides radīšanai vai labiekārtošanai, kā arī jaunu realizācijas veidu ieviešanai un to atpazīstamības tēla veidošanai”.
Papildu informācija, kas jāiesniedz saskaņā ar vietējās attīstības stratēģiju: 
 • Atbalsta pretendenta pašnovērtējums par projekta atbilstību vietējās attīstības stratēģijā attiecīgajai rīcībai noteiktajiem projektu vērtēšanas kritērijiem, norādot katram kritērijam atbilstošo punktu skaitu un pamatojot punktu skaita atbilstību.
 • Izziņa vai izdruka no reģistra par deklarēto dzīvesvietu vai reģistrēto juridiskās personas juridisko vai struktūrvienības adresi;
 • Informācija par finanšu un vadības kapacitāti, lai sasniegtu projekta mērķi un rezultātus, piemēram, pieejami finanšu resursi projekta īstenošanai; skaidrs finansēšanas plāns, atspoguļojot ienākumus no esošās uzņēmējdarbības; iesāktas sarunas ar finanšu institūciju; iegūta izglītība; ir pieredze līdzīgu projektu vai darbību īstenošanā; ir piesaistītie speciālisti, darbinieki, ģimenes locekļi,  kas nodod zināšanas, sadarbība ar trešajām personām utml.;
 • Iespējamo risku izvērtējums - projekta iesniegumā izstrādāts pamatots pasākumu plāns identificēto risku novēršanai vai samazināšanai;
 • Informācija par sociāli mazaizsargāto personu iesaisti un/vai nodarbinātību;
 • Ja projektā paredzēts radīt jaunas darba vietas vai saglabāt esošās (kalendārā gada griezumā atbilst normālam darba laikam), informācija jāatspoguļo gan projekta iesnieguma tekstā, gan naudas plūsmā. 
PROJEKTU VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI: 
PROJEKTU ĪSTENOŠANAS TERMIŅŠ
 • Ja tiek veikta būvniecība: 2 gadi no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.
 • Pārējiem projektiem: 1 gads no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.
PROJEKTU IESNIEGUMU IESNIEGŠANA
Projektu iesniegumus var iesniegt 2022.gada 16.oktobra līdz 2023. gada 16. janvārim  Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmā https://eps.lad.gov.lv. Lai kļūtu par Elektroniskās pieteikšanās sistēmas lietotāju, jāreģistrējas par Lauku atbalsta dienesta klientu (vairāk informācijas šeit - http://www.lad.gov.lv/lv/klientiem/klut-par-lad-klientu/).
INFORMĀCIJA UN KONSULTĀCIJAS
Ar Vietējās attīstības stratēģiju var iepazīties un saņemt bezmaksas konsultācijas PPP biedrībā “Zied zeme”, Ausekļa ielā 1a, Lielvārdē, tīmekļvietnē www.ziedzeme.lv vai, sazinoties ar administratīvo vadītāju Lindu Cīruli, tālruņa nr. 25623775, e-pasts: linda@ziedzeme.lv.
image, 450x320px, 120.87 KB
PAPILDU INFORMĀCIJA: