Ķeguma novada dome izsludina 2012.gada Iedzīvotāju iniciatīvas veicināšanas projektu konkursu!

29.05.2012

Projektu iesniegumus var iesniegt no 2012.gada 28.maija līdz 2012.gada 22.jūnija plkst.13:00 Ķeguma novada domē, Lāčplēša ielā 1, Ķegums, LV-5020.

Konkursa mērķis ir Ķeguma novada iedzīvotāju radošās iniciatīvas veicināšana kultūras, sporta un izglītības norisēs.

Konkursa mērķa sasniegšanai tiek noteiktas šādas prioritātes:

  1. Sporta un kultūras tradīciju saglabāšana, jaunu aktivitāšu radīšana;
  2. Pieaugušo, jauniešu tālākizglītības un bērnu papildizglītības iespēju veicināšana, profesionālo pilnveides iespēju un programmu realizēšana tuvāk iedzīvotāju dzīves vietai;
  3. Dzīves fiziskās un sociālās kvalitātes uzlabošana (piem. sabiedrībai svarīgas teritorijas labiekārtošana, kādas visiem nozīmīgas ēkas, telpas remontdarbi, sporta laukuma ierīkošana u.tml.)

Maksimālais finansējuma apmērs, kuru var piešķirt vienam projektam, ir 500 (pieci simti) latu. Līdzekļus projektu realizācijai piešķir konkursa kārtībā. Atbalsta intensitāte ir 100 procenti no projekta attiecināmo izmaksu kopsummas, bet ne vairāk kā 500 latu vienam projektam.

Projekti jāīsteno laika posmā no 2012.gada 15.jūlija līdz 2012.gada 30.novembrim.

Konkursā var piedalīties projekti, kuru realizācija notiek Ķeguma novadā un kuru rezultāti ir sabiedriski ieguvums Ķeguma novadam, vai projekta rezultātu ieguvēji būs Ķeguma novada iedzīvotāji. 

Konkursā var piedalīties fiziskas un juridiskas personas, kas deklarētas vai reģistrētas Ķeguma novada teritorijā, ar ne vairāk kā 3 projektiem, ja tie atbilst konkursa mērķim.

Konkursā kā projekta ierosinātājs nevar piedalīties pašvaldība vai tās iestāde. Projektu konkursa komisija nepieņem un neizskata pieteikumus no pretendentiem:
  1. Kuriem ir nodokļu parādi;
  2. Kuriem ir nenokārtotas līgumsaistības ar pašvaldību, t. sk. kuri ir saņēmuši pašvaldības atbalstu projekta realizācijai iepriekšējā iedzīvotāju iniciatīvas veicināšanas projektu konkursā, bet nav izpildījuši līgumā noteiktās saistības.

Ar projektu konkursa nolikumu var iepazīties un to saņemt Ķeguma novada pašvaldībā pie lietvedības sekretāres tālr.: 65038883, e-pasts: dome@kegums.lv.


Informācijas avots: www.kegums.lv