Ķeguma novada pašvaldība izsludina IEDZĪVOTĀJU INICIATĪVAS VEICINĀŠANAS projektu konkursu!

15.05.2011

Ķeguma novada pašvaldība organizē Iedzīvotāju iniciatīvas veicināšanas projektu konkursu, kura mērķis ir novada iedzīvotāju radošās iniciatīvas veicināšana kultūras, sporta un izglītības norisēs. Projekta dokumentāciju skatīt ŠEIT!

Konkursa mērķa sasniegšanai tiek noteiktas šādas prioritātes:

  • Sporta un kultūras tradīciju saglabāšana, jaunu aktivitāšu radīšana
  • Pieaugušo, jauniešu tālākizglītības un bērnu papildizglītības iespēju veicināšana, profesionālo pilnveides iespēju un programmu realizēšana tuvāk iedzīvotāju dzīves vietai
  • Dzīves fiziskās un sociālās kvalitātes uzlabošana (piem. sabiedrībai svarīgas teritorijas labiekārtošana, kādas visiem nozīmīgas ēkas, telpas remontdarbi, sporta laukuma ierīkošana u.tml.)


Projektu pieteikumi jāiesniedz līdz 2011.gada 31.maijam pl.17:00 organizētājam - Ķeguma novada pašvaldībai, Lāčplēša ielā 1, Ķegums, Ķeguma novads, LV 5020 personīgi vai pa pastu ierakstītā vēstulē izsludinātajā termiņā.

Projektu pieteikumus Konkursam var iesniegt fiziskas un juridiskas personas, kas deklarētas vai reģistrētas Ķeguma novada teritorijā. Konkursā var piedalīties projekti, kuru realizācija notiek Ķeguma novadā un kuru rezultāti ir sabiedriski ieguvums Ķeguma novadam, vai projekta rezultātu ieguvēji būs Ķeguma novada iedzīvotāji.

Ķeguma novada pašvaldība piešķirs finansējumu labākajiem iedzīvotāju iniciatīvas veicināšanas projektiem, kurus izvēlēsies konkursa kārtībā. Projektu realizācijai pieejamais finansējums konkursa ietvaros ir 5 000 (pieci tūkstoši) latu. Maksimālais finansējuma apmērs, kas var tikt piešķirts vienam projektam, ir 500 (pieci simti) latu.

Atbalsta intensitāte ir 100 procenti no projekta attiecināmo izmaksu kopsummas, bet ne vairāk kā 500 latu vienam projektam.

Konkursa uzdevums ir kvalitatīvi izvērtēt un finansiāli atbalstīt konkursa mērķim atbilstošākos projektus.

Projekti var tikt īstenoti laika periodā no 2011.gada 15.jūnija līdz 2011.gada 30.novembrim.

Konkursa nolikums apstiprināts 2011.gada 20.aprīlī Ķeguma novada dome sēdē (Prot.Nr.10 21.§). Ar konkursa nolikumu var iepazīties laikrakstā „Ķeguma Novada Ziņas" un mājas lapā www.kegums.lv, kā arī to saņemt Ķeguma novada pašvaldībā, sazinoties ar lietvedības sekretāri tālr.: 65038883, e-pasts: dome@kegums.lv


Ķeguma novada pašvaldība aicina novada nevalstiskās organizācijas un pašdarbības kolektīvus iesniegt savu kandidātu darbam IEDZĪVOTĀJU INICIATĪVAS VEICINĀŠANAS projektu konkursa Vērtēšanas komisijā!!!