Izsludināts projektu konkurss - Veidojam vidi ap mums Ogres novadā

12.03.2013

Nolūkā uzlabot dzīves vides kvalitāti un sekmēt iedzīvotāju iniciatīvu, Ogres novada pašvaldība izsludina projektu konkursu „Veidojam vidi ap mums Ogres novadā”, aicinot iedzīvotāju grupas un nevalstiskās organizācijas pretendēt uz pašvaldības finansējumu savu ideju realizācijai.

Kopējais konkursā pieejamais finansējums ir 28000,00 Ls. Maksimālā summa, kas var tikt piešķirta vienam projektam, ir 700,00 Ls. Projektu konkurss rada iespēju iedzīvotājiem īstenot projektus dažādās ar dzīves kvalitātes uzlabošanu saistītās sfērās.

2013.gada projektu konkursa prioritātes ir:

  1. rekreācijas un sabiedrisko zonu labiekārtošana;
  2. publiski pieejamu sporta bāzu pilnveidošana;
  3. daudzdzīvokļu namu kopīpašumu labiekārtošana;
  4. citi pasākumi.
Lai pieteiktos konkursam, līdz 2013.gada 26.martam plkst.16.00 Ogres novada pašvaldības Attīstības nodaļā jāiesniedz projekta pieteikums 2 eksemplāros (oriģināls un kopija) papīra formātā un elektroniskā versija (disketē, CD vai arī līdz iesniegšanas brīdim nosūtot uz E-pasta adresi ilze.stagite@ogresnovads.lv).

Konkursa nolikums, pieteikuma veidlapa un ieteikumi tās aizpildīšanai pieejami Ogres novada pašvaldības portāla sadaļā Projekti 2013.gads. Papildu informāciju un konsultācijas iespējams saņemt Ogres novada pašvaldības Attīstības nodaļā, Ogrē, Brīvības ielā 33, 4.stāvā, 414.kabinetā, tālr.65022170 (Ilze Staģīte), E-pasts: ilze.stagite@ogresnovads.lv.

Informācijas avots: http://www.ogresnovads.lv/?page=2&doc=9910