Turpinās nepārtraukto projektu iesniegumu pieņemšanas kārta rīcībā 1.2.

01.08.2023

Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas 2015-2020 nepārtrauktā projektu iesniegumu pieņemšanas kārtā piešķirtais atbalsta apmērs: lauksaimniecības produktu pārstrādei, tai skaitā pašu saražotās produkcijas iepakošanai, to realizēšanai tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšanai: 100 000.00 EUR


image, 450x320px, 82.09 KB
Projektu iesniegumi tiks pieņemti rīcībā Nr. 1.2. Atbalsts lauksaimniecības produktu pārstrādei, tai skaitā pašu saražotās produkcijas iepakošanai, to realizēšanai tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšanai.

Atbalsta apmērs (publiskais finansējums): 100 000.00  EUR.

Projekti īstenojami PPP biedrības “Zied zeme” darbības teritorijā: Ķekavas novada Baldones pilsētā un pagastā, un Ogres novadā, izņemot Ogres pilsētu.

Maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam: 
 • 50 000 EUR;

Attiecināma ir TIKAI pamatlīdzekļu iegāde. Būvniecības izmaksas NAV ATTIECINĀMAS!

Atbalsta intensitāte:
 • 70 % no projekta attiecināmo izmaksu summas.

Rīcības apraksts:
Paredzēts veicināt lauksaimniecības produktu pārstrādi un iepakošanu, radot pievienoto vērtību lauksaimniecības produktiem, sekmējot nodarbinātību un jauninājumu ieviešanu. Lauksaimniecības produktu pārstrāde ir jebkura darbība ar lauksaimniecības produktu, kuras rezultātā tiek iegūts produkts, kurš arī ir lauksaimniecības produkts, izņemot saimniecībā veiktas darbības, kas vajadzīgas, lai dzīvnieku vai augu produktu sagatavotu pirmajai pārdošanai. Gala produkts izmantojams pārtikā. Atbalsta saņēmējs, īstenojot projektu, reģistrējas vai tiek atzīts Pārtikas un veterinārajā dienestā. Projektu var īstenot arī kopprojektā ar citiem atbalsta saņēmējiem. 

Atbilstošā LAP aktivitāte: “Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas” un darbība: “lauksaimniecības produktu pārstrādei realizēšanai tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšanai”.

Papildu informācija, kas jāiesniedz saskaņā ar vietējās attīstības stratēģiju: 
 • Par esošajām darba vietām un jaunu darba vietu (kalendāra gadā atbilst normālam darba laikam) radīšanu nozarē, kurā īsteno projektu. Par darba vietām kas tiek radītas sociāli mazaizsargātām personām. Atbilstošas darbaspēka izmaksas norādītas arī C sadaļā.
 • Par to, kā ar projektu saistītajā nozarē saimnieciskajā darbībā iesaistīti/nodarbināti vai plānots iesaistīt/nodarbināt radiniekus (tēvs, māte, vecāmāte, vecaistēvs, bērns, mazbērns, adoptētais, adoptētājs, brālis, māsa, pusmāsa, pusbrālis, laulātais).
 • Izpētīts un aprakstīts tirgus/nozare, kas pamato projekta nepieciešamību un dzīvotspēju.
 • Izpētīts un aprakstīts konkurents, kas pamato projekta nepieciešamību un dzīvotspēju.
 • Izpētīts un aprakstīts klienta/pircēja profils, vajadzības un pieprasījums, kas pamato projekta nepieciešamību un dzīvotspēju.
 • Projekta iesniegumam pievienota bankas konta atlikuma izdruka vai cits dokuments, kas pierāda spēju finansēt projektu, kā arī projekta iesniegumā aprakstīta projekta finansēšana.
 • Projekta iesniegumam pievienota izglītības dokumenta kopija, un/vai projekta iesniegumā detalizēti aprakstīta atbalsta pretendenta vai piesaistītā personāla pieredze/zināšanas/izglītība, kas saistīta ar projekta īstenošanas nozari un, kas pierāda vadības kapacitāti, lai sasniegtu projekta mērķi un rezultātus.
 • Vai atbalsta pretendents ir nacionālās pārtikas kvalitātes shēmas, bioloģiskās lauksaimniecības shēmas, aizsargātu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu, aizsargātu cilmes vietas nosaukumu shēmas vai garantētu tradicionālo īpatnību shēmas operators (pievieno atbilstošu dokumentu kopijas) vai projekta uzraudzības periodā plāno par tādu kļūt.
 • Vai un kā plānots iepakot, marķēt un realizēt produkciju mazumtirdzniecībā.
 • Vai projekta budžetā paredzēts finansējums ar sabiedriskām attiecībām saistītām izmaksām, kas nepieciešamas atbalsta pretendenta produktu atpazīstamības tēla veidošanai.
----------
PROJEKTU VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI: 
PROJEKTU ĪSTENOŠANAS TERMIŅŠ
 • 1 gads no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.
PROJEKTU IESNIEGUMU IESNIEGŠANA
Projektu iesniegumus var iesniegt 2023.gada 16.jūnija līdz 2023. gada 16.septembrim Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmā https://eps.lad.gov.lv. Lai kļūtu par Elektroniskās pieteikšanās sistēmas lietotāju, jāreģistrējas par Lauku atbalsta dienesta klientu (vairāk informācijas šeit - https://www.lad.gov.lv/lv/ka-klut-par-eps-lietotaju).

INFORMĀCIJA UN KONSULTĀCIJAS
Ar Vietējās attīstības stratēģiju var iepazīties un saņemt bezmaksas konsultācijas PPP biedrībā “Zied zeme”, Ausekļa ielā 1a, Lielvārdē, tīmekļvietnē www.ziedzeme.lv vai, sazinoties ar administratīvo vadītāju Lindu Cīruli, tālruņa nr. 25623775, e-pasts: linda@ziedzeme.lv.
image, 450x320px, 107.18 KB
PAPILDU INFORMĀCIJA:

Svarīgi! 

Neatliec projekta iesniegšanu uz pēdējo brīdi! 
Kad iesniegto projektu īstenošanai pieteiktais publiskais finansējums būs sasniedzis 80% no konkrētajā kārtā pieejamā finansējuma, mēs savā mājas lapā www.ziedzeme.lv ievietosim paziņojumu par iesniegumu iesniegšanas beigu termiņu, norādot, ka turpinām pieņemt projektu iesniegumus vēl vismaz vienu mēnesi. 
Tas nozīmē, ka NEPĀRTRAUKTĀ projektu pieņemšana beigsies tad, kad beigsies finansējums. 
MK 590 42.punkts